Zumbatomic

zumbatomic-druga

Lekarze od dawna alarmuj?, ?e nasze dzieci maj? za ma?o ruchu, sp?dzaj? zbyt wiele czasu przed telewizorem i komputerem, objadaj?c si? niezdrowymi przek?skami. Je?li jednak zaszczepimy w nich czerpanie przyjemno?ci z aktywno?ci fizycznej wp?ynie to korzystnie nie tylko na ich rozwj, ale rwnie? na doros?e ?ycie, w ktrym dzi?ki temu, ?e polubi? ruch ju? m?odym wieku, nie b?d? mieli problemw z nadwag?, chorobami serca czy brakiem pewno?ci siebie.

Celem programu ZUMBATOMIC jest propagowanie zdrowego stylu ?ycia oraz takie promowanie aktywno?ci ruchowej, by sta?y si? dla dziecka czym? naturalnym, a nie tylko zaj?ciami na ktre chodzi si? raz w tygodniu. Specjalnie opracowany program ZUMBATOMIC uwzgl?dnia rwnie? inne aspekty rozwoju dziecka m.in. koordynacj?, rwnowag?, pami?? i kreatywno??, a poprzez propagowanie zdrowego trybu ?ycia pomaga dzieciom rozwin?? takie zdolno?ci jak: umiej?tno?? pracy zespo?owej, pewno?? siebie, duma, odpowiedzialno??, szacunek czy zdolno?ci przywdcze.

Na zaj?ciach Twoje dziecko pozna nowe kole?anki i kolegw, nauczy si? tworzy? pierwsze przyja?nie, pozb?dzie si? nie?mia?o?ci i zyska wi?ksz? wiar? w siebie i swoje mo?liwo?ci.

oferta-starZumbatomic - Zumba dla dzieci

To po??czenie Zumba Fitness czyli ?wicze? w rytmach ta?cw latynoskich i nie tylko z treningiem maj?cym na celu zapewnienie dzieciom od lat 4 do 12 maximum zabawy i ruchu w tym samym czasie. Zumbatomic to zaj?cia bezpieczne i skuteczne.

zumbatomic-icon-shortJakie korzy?ci daje Zumbatomic ?

Zumbatomic to nie tylko ?wiczenia i taniec. Zumbatomic promuje zdrowy tryb ?ycia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespo?owej, odpowiedzialno?ci i zaufania. Podczas zaj?? Zumbatomic dzieci ucz? si? koordynacji, rwnowagi, kszta?tuje i rozwija si? kreatywno??, dyscyplina oraz pami??! Badania wykaza?y rwnie?, i? zaj?cia Zumbatomic pobudzaj? prac? mzgu i tym samym maj? korzystny wp?yw na rozwj intelektualny dziecka. Dzi?ki Zumbatomic, w krtkim czasie dzieci mog? nie tylko zdrowo sp?dzi? czas, ale tak?e mog? nauczy? si? nowych uk?adw tanecznych, ta?cw r?nych kultur i ich historii, jak rwnie? budowa? ?wiadomo?? zdrowego stylu ?ycia i fitness.

Jak wygl?daj? zaj?cia ?

Zaj?cia Zumbatomic trwaj? 30 minut. Zaczynaj? si? od rozgrzewki, aby dobrze rozgrza? mi??nie i przygotowa? organizm dziecka do dalszych ?wicze?. Nast?pnie rozpoczyna si? nauka krokw ta?ca. Dzieci nie lubi? monotonii, dlatego te? przygotowywane s? dla nich specjalne gry i zabawy. Dzi?ki grom i zabawom dzieci dowiaduj? si? o nowych rodzajach ta?ca oraz krtko o ich historii, np. gdzie powsta?y. Na koniec zaj?? Zumbatomic nast?puje prezentacja ta?cw, ktrych dzieci si? nauczy?y.

zumbatomic-dzieci