Zdrowe rady

Tutaj znajdziecie artyku?y dotycz?ce : zdrowia, dietetyki, od?ywiania, odchudzania i piel?gnacji cia?a. Zapraszamy do lektury

Hartowa? czy chorowa? ???

Czym jest hartowanie organizmu ?

Hartowanie  w potocznym znaczeniu, to przyzwyczajanie organizmu do ch?odu i zimna artyku? wkrtce
 

 

10 porad na zaparcia, czyli jak w naturalny sposb wspomc prac? jelit

Zaparcia nale?? do najcz?stszych zaburze? przewodu pokarmowego. Szacuje si?, ?e na zaparcia cierpi co druga kobieta i co czwarty m??czyzna.

Poni?ej przedstawiamy Wam 10 cennych wskazwek, ktre pomog? uregulowa? prac? jelita grubego, nasili? jego perystaltyk? i pozby? si? tej przykrej dolegliwo?ci.
 • rozpocznij dzie? od wypicia szklanki letniej wody z dodatkiem ?y?eczki miodu i soku z cytryny lub z dodatkiem namoczonych suszonych ?liwek (?liwki koniecznie zjedz); dzi?ki temu ju? od samego rana usprawnisz swoj? perystaltyk?;
 • spo?ywaj produkty zawieraj?ce b?onnik pokarmowy; b?onnik dzia?a jak miote?ka na przewd pokarmowy przy?pieszaj?c pasa? tre?ci jelitowej; znajdziesz go w pe?noziarnistych produktach zbo?owych, gruboziarnistych kaszach, a tak?e w owocach i warzywach;
 • pij minimum 2 litry p?ynw na dzie?, g?wnie wod? mineraln?; odpowiednia ilo?? napojw sprawi, ?e masy stolcowe nie b?d? zbite i ?atwiej im b?dzie przesuwa? si? wzd?u? jelita;
 • stosuj olej lniany; jest ?rd?em niezb?dnych nienasyconych kwasw t?uszczowych, w tym kwasw t?uszczowych omega-3, ktre dzia?aj? na poziomie komrkowym, ograniczaj?c i zapobiegaj?c stanom zapalnym m.in. jelita grubego;
 • zrezygnuj z podjadania s?odyczy, czekolady i cukru; dzia?aj? bardzo zapieraj?co i spowalniaj? prac? jelit;
 • uwzgl?dnij w swoim menu fermentowane napoje mleczne; takie jak kefir, jogurt czy ma?lanka, a je?li nie tolerujesz w/w produktw za?ywaj codziennie kapsu?ki zawieraj?ce bakterie L.acidophilus i L.bifidus, ktre pobudzaj? perystaltyk? i chroni? jelito przed inwazj? szkodliwych bakterii;
 • wypij ?y?eczk? oliwy przed snem; ktra nawil?y i usprawni prac? przewodu pokarmowego;
 • zrezygnuj ze sma?enia na korzy?? gotowania, duszenia i gotowania na parze; potrawy sma?one, bogate w t?uszcz s? ci??kostrawne i zalegaj?c w przewodzie pokarmowym znacz?co spowalniaj? jego prac?;
 • uwzgl?dnij w swojej diecie zio?a; mniszek lekarski (li?? i korze?), nasiona kopru w?oskiego, koperek, any?ek, natka pietruszki, imbir podra?niaj? przewd pokarmowy, w tym b?on? ?luzow? jelita grubego i stymuluj? jego prac?;
 • ?wicz mi??nie brzucha; ju? 10-15minut regularnych ?wicze? sprawi, ?e jelita, dzi?ki mechanicznemu podra?nianiu, zaczn? sprawniej pracowa?. Ponadto g??bokie oddychanie torem brzusznym podczas treningu, delikatnie masuje i stymuluje okr??nic?.
I pami?taj, gdy tylko poczujesz parcie id? do toalety! Powstrzymywanie si? od defekacji prowadzi bowiem do zapar? nawykowych.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Cellulit? Pozb?d? si? go!

Cellulit to obrz?k tkanki ??cznej

(podskrnej tkanki t?uszczowej) pojawiaj?cy si? w wyniku nagromadzenia substancji toksycznych w komrkach. Efektem jest nierwna i pofa?dowana powierzchnia skry ud, bioder, kolan, po?ladkw, ramion i sutkw. Na skrze tych partii cia?a mog? by? widoczne guzki i zgrubienia, ktre czasami mog? powodowa? bl. W badaniach histologicznych potwierdzono, ?e cellulitowi zawsze towarzyszy zapalenie pochodzenia niebakteryjnego. Schorzenie wyst?puje przede wszystkim w?rd m?odych dziewcz?t i kobiet, zarwno szczup?ych jak i tych z nadwag?, chocia? uwa?a si?, ?e w przypadku mniejszej masy mi??niowej i wi?kszej ilo?ci tkanki t?uszczowej, istnieje wi?ksza szansa wyst?pienia i rozwoju cellulitu. Zjawisko to dotyka rwnie? m??czyzn, jednak z uwagi na inn? ni? u kobiet budow? tkanki ?acznej oraz mniejszy poziom estrogenw, nie jest tak rozpowszechnione jak u kobiet.

Cellulit jest dolegliwo?ci?, ktrej powstaniu sprzyja nieodpowiedni styl ?ycia, w tym szczeglnie brak aktywno?ci fizycznej, oty?o?? oraz nieracjonalna dieta.

Aby w pe?ni zwalczy? ten ma?o estetyczny problem i cieszy? si? g?adk?, elastyczn? skr? warto ju? dzi? wypowiedzie? wojn? cellulitowi.
Pierwszym i jak?e skutecznym krokiem na drodze do pozbycia si? tej przykrej dolegliwo?ci jest zmiana nawykw ?ywieniowych, czyli zastosowanie dobrze zbilansowanej, a zarazem smacznej diety, ktra oprcz pomocy w walce z cellulitem, pomo?e nam spali? nadmiar tkanki t?uszczowej, wzmocni? nasz? odporno?? oraz poprawi? oglny wygl?d skry. Poni?ej przedstawiamy 8 podstawowych zasady diety antycellulitowej:
 • Jedz ma?e posi?ki, ale cz?sto. Jak wykaza?y badania, regularne jedzenie wi??? si? z przy?pieszonym tempem metabolizmu i lepszym trawieniem. Staraj si? wi?c nie opuszcza? posi?kw i nie robi? przerw pomi?dzy kolejnymi wi?kszych ni? 3 godziny.
 • W??cz do codziennego jad?ospisu produkty takie jak: t?uste ryby morskie (m.in. ?led?, tu?czyk, makrela, ?oso?), olej lniany i siemi? lniane, orzechy, ziarna soi oraz olej rzepakowy. S? one bogate w kwasy t?uszczowe omega 3, ktre poprawiaj? dostawy tlenu i substancji od?ywczych do komrek, u?atwiaj? spalanie tkanki t?uszczowej oraz przeciwdzia?aj? jej odk?adaniu pod skr?.
 • Unikaj cukrw prostych i dwucukrw, czyli zrezygnuj ca?kowicie ze spo?ywania cukru, miodu, d?emw, wszelkich s?odyczy, s?odkich napojw oraz ciast i ciasteczek. Nadmiar w?glowodanw w organizmie sprzyja magazynowaniu t?uszczw, ktre odk?adaj? si? w komrkach t?uszczowych i nasil? proces powstania cellulitu.
 • Jedz wi?cej bia?ka, ktre najbardziej ze wszystkich sk?adnikw od?ywczych zwi?ksza tempo metabolizmu, a ponadto jest najbardziej syc?ce i pomaga zapobiega? przejadaniu si?. Do dobrych ?rde? bia?ka nale??: ryby, drb, soczewica, groch i fasola oraz jaja i przetwory mleczne. Pami?taj jednak, aby wybiera? odt?uszczony nabia?, a mi?so t?uste zast?pi? chudym.
 • Zwi?ksz spo?ycie warzyw i owocw, ktre oprcz zawarto?ci bardzo du?ej ilo?ci witamin i sk?adnikw mineralnych, ktre wzmacniaj? nasz uk?ad odporno?ciowy i poprawiaj? wygl?d, elastyczno?? i j?drno?? skry, s? bogate w b?onnik, ktry zmniejsza g?d, zaspokaja apetyt oraz spowalnia trawienie oraz absorpcj? w?glowodanw i t?uszczw.
 • Pij ka?dego dnia oko?o 1,5 litra wody mineralnej o niskiej zawarto?ci sodu. Woda uczestniczy bowiem w usuwaniu zb?dnych produktw przemiany materii oraz poprawia g?adko?? i j?drno?? skry.
 • Ogranicz spo?ycie soli w diecie, ktra zatrzymuje wod? w organizmie, a zwi?ksz konsumpcj? produktw bogatych w potas, ktry wspomaga usuwanie nadmiaru wody i dzia?a przeciwobrz?kowo. Do produktw z wysok? zawarto?ci? potasu i nisk? zawarto?ci? sodu nale??: awokado, daktyle, morele, banany, melony, jab?ka, arbuzy, warzywa str?czkowe i li?ciaste, grzyby, pomidory i przetwory pomidorowe, owoce cytrusowe, ziemniaki oraz orzechy.
Nigdy nie rezygnuj ze ?niadania, bo to w?a?nie one prawid?owo uruchamia metabolizm i pozwala przez ca?y dzie? spala? spo?yte kalorie. Wybieraj produkty bogate w w?glowodany z?o?one, ktre dodadz? ci energii na ca?y poranek (pieczywo ?ytnie, muesli, p?atki owsiane i ?ytnie, gruboziarniste kasze) oraz w bia?ko, ktre zwi?ksza przemian? materii (ryby, nasiona ro?lin str?czkowych, produkty mleczne, jaja).

Ale najwa?niejsze o czym nale?y pami?ta? jest to, ?e stosowanie samej diety niestety nie pomo?e nam w pe?ni pozby? si? tego uporczywego problemu. Najskuteczniejsz? metod? pozbycia si? cellulitu jest eliminacja przewlek?ego stanu zapalnego poprzez po??czenie dobrze zbilansowanej, indywidualnie dopasowanej diety, aktywno?ci fizycznej oraz najnowocze?niejszych zabiegw medycyny fizykalnej. Nowoczesne urz?dzenia medycyny fizykalnej oczyszczaj? komrki, krew i limf?, a tak?e dzia?aj? regeneruj?co i prewencyjnie. Dzi?ki udro?nieniu przep?ywu limfy w skrze oraz odblokowaniu od dawna uci?ni?tych naczy? krwiono?nych i limfatycznych, dostarczane zostaj? do komrek niezb?dne substancje od?ywcze i tlen, a odprowadzane produkty przemiany materii. Zabiegi te, reaktywuj?c lokalny przep?yw krwi, powoduj? odprowadzenie nagromadzonych substancji toksycznych w komrkach oraz nadmiaru zbieraj?cej si? limfy do w?z?w ch?onnych. Prowadzi to do zmniejszenia procesu zapalnego w skrze, a tym samym redukcji pomara?czowej skrki. Wszystko to sprawia, ?e redukujemy cellulit u samego ?rd?a, likwiduj?c ju? widoczny nieestetyczny problem i jednocze?nie zapobiegaj?c powstaniu kolejnych patologicznych zmian.
Ponadto zabiegi medycyny fizykalnej oddzia?uj? bezpo?rednio na podskrn? tkank? t?uszczow?, obkurczaj?c zwiotcza?e w?kna, poprawiaj?c metabolizm komrkowy i spalanie tkanki t?uszczowej. Stymuluj? fibroblasty do produkcji nowych w?kien kolagenowych i elastynowych, wzmacniaj? tkank? ??czn?.

Jedynie wprowadzenie tych zmian do codziennego ?ycia przy?pieszy nasz? przemian? materii, pomo?e zredukowa? tkank? t?uszczow? i zminimalizuje t? ma?o estetyczn? pomara?czow? skrk?.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Czy dieta wp?ywa na ilo?? kolagenu w skrze?

Dieta odgrywa znacz?c? rol? w produkcji kolagenu bia?ka, ktre ??czy i wspiera tkanki cia?a i jest podstawowym elementem, ktry utrzymuje skr? jedrn? i elastyczn?. Wed?ug Ameryka?skiej Akademii Dermatologw, skra sk?ada si? z oko?o 80 procent kolagenu. Organizm sam naturalnie wytwarza kolagen, jednak jego produkcja zmniejsza si? wraz z wiekiem, dlatego te? dieta mo?e znacz?co wp?yn?? na jego ilo?? w organizmie.
Dieta bogata w warzywa, owoce, bia?ka i produkty pe?noziarniste mo?e przyczyni? si? do zwi?kszenia i utrzymania produkcji kolagenu. Zielone warzywa li?ciaste s? przyk?adem produktw, ktre mog? zwi?kszy? produkcj? kolagenu. Pokarmy takie jak szpinak, kapusta, kapusta w?oska i szparagi s? skuteczne w zwi?kszeniu prodcesu syntezy kolagenu w skrze. Warzywa te zawieraj? w swoim sk?adzie przeciwutleniacz zwany lutein?, ktry promuje budow? kolagenu w skrze. Mocne dowody wp?ywu luteiny na zachowanie zdrowej skry i wygl?du zosta?y opublikowane w 2007 w artykule Journal of Skin Pharmacology and Physiology. Pozytywny wp?yw luteiny na skr? obejmowa?: zwi?kszenie nawil?enia, elastyczno?ci, zawarto?ci t?uszczw i dzia?anie ochronne przed promieniami s?onecznymi.
Witamina C jest rozpuszczaln? w wodzie witamin?, potrzebn? do budowy kolagenu. Jej najbogatszym ?rd?em s? czarne porzeczki, ktre w 100 gramach zawieraj? jej a? 144 mg. Witamina C znajduje si? ponadto w du?ych ilo?ciach w owocach jagodowych oraz owocach cytrusowych. Jagody, truskawki, je?yny i ?urawiny tak?e maj? znaczne ilo?ci witaminy C.

Witamina ta jest silnym przeciwutleniaczem, ktry mo?e pomc w powstrzymaniu uszkodze? spowodowanych przez wolne rodniki.

Wolne rodniki s? to niestabilne cz?steczki, ktre bez obecno?ci przeciwutleniaczy mog? uszkodzi? komrki. Dobrym ?rd?em witaminy C s? rwnie? owoce tj. kiwi, guawa, pomara?cze i grejpfruty.

Fasola jest dobrym ?rd?em kwasu hialuronowego, ktry jest siln? substancj? zapobiegaj?c? starzeniu si?, niezb?dn? w zapobieganiu powstawaniu zmarszczkom i zwiotczeniom skry. Kwas hialuronowy, naturalnie wyst?puje w organizmie, pomaga utrzyma? skr? w nawil?eniu i poprawia jej spr??ysto??, niestety wraz z wiekiem maleje jego zawarto?? w organizmie.
Buraki stanowi? jedno z najlepszych naturalnych ?rde? krzemu. Pierwiastek ten wraz z witamin? C (ktr? tak?e odnajdziemy w burakach) znacz?co wp?ywa na proces syntezy w?kien kolagenu i elastyny. Pierwsze objawy niedoboru krzemu dotykaj? g?wnie obszarw tj. skra, w?osy i paznokcie (skrra i w?osy trac? swoj? elastyczno?? i si??, paznokcie staj? si? kruche i ?amliwe). Regularne spo?ywanie burakw lub soku z burakw pomaga uzupe?ni? poziom naturalnego krzemu, a tak?e innych wa?nych minera?w i witamin.
Ziarna zb? zbudowane s? z bia?ek prostych prolamin, ktre zawieraj? w swoim sk?adzie znaczne ilo?ci glutaminy i proliny. Prolina to aminokwas konieczny i niezb?dny do tworzenia kolagenu. Cho? prolina mo?e by? syntetyzowana w organizmie ludzkim z glutaminianu, naturalnie wyst?puje tak?e w ?ywno?ci. Do jej najlepszych ?rde? pokarmowych oprcz ziaren zb?, mo?emy zaliczy? kie?ki pszenicy, soki owocowe oraz produkty mleczne.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Egzotyczne smako?yki

Od sierpnia na sklepowych p?kach i na bazarach zaczynaj? pojawia? si? niektre z najsmaczniejszych i najzdrowszych owocw egzotycznych. Bogate w witaminy i sk?adniki mineralne, zaskakuj? nas swoi wygl?dem i budz? ciekawo??. Cho? smakuj? inaczej ni? rodzime jab?ka czy ?liwki, warto ich sprbowa? i urozmaici? nimi codziennie menu.

MARAKUJA

Ten egzotyczny owoc o kszta?cie jajka, ma intensywny aromat i orze?wiaj?cy mi??sz o s?odko-kwa?nym smaku (podobnym do guawy). W zale?no?ci od gatunku jest purpurowy, czerwony lub ??ty. Marakuja zawiera du?e ilo?ci witaminy A i C, potasu i b?onnika, a tak?e odznacza si? nisk? kaloryczno?ci? (16 kcal na owoc). Nale?y j? je?? na surowo, z pestkami lub bez nich, po wczesnym przekrojeniu na p?. Mo?na j? podawa? z niskot?uszczowym jogurtem, w sa?atkach owocowych lub z ryb?. Jej sok mo?na dodawa? do koktajli, deserw i sosw.

KARAMBOLA

Ma woskowat? powierzchni?, z?oto-??ty kolor i smak zbli?ony do cytrusw. Ka?dy owoc zawiera 40 kilokalorii oraz du?o witaminy C. Ten smako?yk o kszta?cie gwiazdy najlepszy jest na surowo. Przed podaniem wystarczy go umy? i pokroi? na plasterki (nie obiera si? go ani nie usuwa pestek). Karambol? mo?na dodawa? do sa?atek, pikantnych da? lub u?ywa? do dekoracji. Poniewa? zawiera kwas szczawiowy, ktry sprzyja krystalizacji kamieni nerkowych, karamboli nie powinny spo?ywa? osoby ze schorzeniami przewodu pokarmowego, chorzy na artretyzm, reumatyzm oraz kamic? nerkow?.

PAPAJA

Ten smaczny owoc o kszta?cie gruszki, pochodzi ze ?rodkowej Ameryki. Ma mi?kki, ma?lany mi??sz o s?odkawym smaku i ostre, jadalne pestki, ktre zazwyczaj si? usuwa. Jest bardzo dobrym ?rd?em witaminy C, A, kwasu foliowego, potasu oraz likopenu. Papaja zawiera rwnie? enzym papain?, ktry pomaga w procesie trawienia bia?ek, a stosowany w technologii ?ywno?ci s?u?y do skruszania mi?sa i klarowania piwa. Papaj? mo?na spo?ywa? ?wie?? lub upieczon? z odrobin? soku z limonki.

GRANAT

Soczysty owoc o wielko?ci jab?ka, cechuje si? s?odkim smakiem i orze?wiaj?cym aromatem. Zawiera w swoim sk?adzie du?e ilo?ci przeciwutleniaczy, ktre wspomagaj? prac? serca poprzez obni?enie ci?nienia t?tniczego, redukcj? stanu zapalnego, a tak?e przeciwdzia?anie stwardnieniu t?tnic. Czerwone nasiona granatu mo?na spo?ywa? bezpo?rednio, dodaj?c do innych owocw, sa?atek, jogurtu czy deserw lub mo?na wycisn?? z nich sok. P? kubeczka nasion zawiera oko?o 80 kilokalorii.

GUAWA

Jest owalna lub w kszta?cie gruszki o d?ugo?ci od 5 do 10 cm, a jej jadalna skrka mo?e by? bia?a, ??ta, r?owa lub czerwona. Guawa mo?e by? bezpestkowa lub zawiera? blade, twarde, jadalne pestki. W zale?no?ci od odmiany charakteryzuje si? s?odko-kwa?nym smakiem o mocnym aromacie. Zawiera du?o witaminy C i A, b?onnika, potasu, kwasu foliowego, manganu i fosforu. Mo?na j? spo?ywa? na surowo, dodaj?c do sa?atek czy deserw lub wycisn?? z niej sok. Guawa nadaje si? tak?e do wyrobu przetworw tj. d?emy, konfitury czy galaretki.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Niezwykle pomocne cytryny

Cytryna jest jednym z najwa?niejszych i naturalnych ?rodkw leczniczych u?ywanych w gospodarstwie domowym. Ten ??ty owoc oprcz tego, ?e jest smaczny i soczysty, wykazuje szereg w?a?ciwo?ci zdrowotnych i jest niezwykle pomocny leczeniu wielu schorze?.
 • Cytryny usuwaj? toksyny z organizmu. Zawieraj? cytryniany, ktre zapobiegaj? powstawaniu kamieni nerkowych.
 • Dzi?ki w?a?ciwo?ciom przeciwwymiotnym s? pomocne dla kobiet ci??arnych w celu zredukowania porannych md?o?ci i nudno?ci.
 • Dzi?ki wysokiej zawarto?ci witaminy C s? bardzo dobrym antyoksydantem, ktry zwalcza wolne rodniki i zapobiega procesom utleniania.
 • S? pomocne przy infekcjach drg moczowych, poniewa? s? ?rednio alkaliczne. Ta w?a?ciwo?? pomaga rwnie? obni?y? odk?adanie si? kwasu moczowego w schorzeniu tj. dna moczanowa.
 • Cytryny wykazuj? w?a?ciwo?ci antybakteryjne, zwi?kszaj? odporno?? organizmu i zmniejszaj? ryzyko rozwoju infekcji.
 • Cytryny zapobiegaj? tak?e zaparciom i oczyszczaj? uk?ad pokarmowy.
 • Ze wzgl?du na wysok? zawarto?? witaminy C, zapobiegaj? procesom starzenia si? skry poprzez wspomaganie syntezy kolagenu.
 • Pomagaj? zwalcza? chorob? morsk? oraz zapobiegaj? szkorbutowi.
 • Cytryny zmniejszaj? ?ojotok i pomagaj? zwalcza? tr?dzik.
 • Mieszanka soku z cytryny i papai pomaga w leczeniu grzybicy stp, natomiast mieszanka soku z cytryny i oliwy z oliwek pomaga zwalcza? wypryski.
 • Cytryny, zaraz po cukrze i soli, s? najcz??ciej u?ywanym dodatkiem wzmacniaj?cym smak innych potraw.
 • Cytryny w ?wiecie kulinariw znane s? jako katalizatory smaku, poniewa? pobudzaj? prac? kubkw smakowych i zwi?kszaj? apetyt. Sprawdzaj? si? ?wietnie jako przystawka w niektrych restauracjach cytryny (rwnie? marynowane) serwuje si? przed podaniem da? g?wnych.
 • Cytryny mog? by? u?ywane w celu zmi?kczenia mi?sa, poniewa? rozk?adaj? tkank? ??czn?, dzi?ki czemu mi?so jest bardziej mi?kkie, kruche i ?atwiejsze w pieczeniu.
 • Owoce te s?u?? rwnie? jako ?rodek konserwuj?cy w domowej roboty d?emach i marynatach, jak rwnie? wspomagaj? ?cinanie si? galaretek.
 • Sok z cytryny jest niezb?dny tak?e podczas obrbki kulinarnej ryb, bowiem zwalcza ich nieprzyjemny zapach.
 • Sok z cytryny ze wzgl?du na swoje orze?wiaj?ce w?a?ciwo?ci u?ywany jest do przygotowania r?nego rodzaju lemoniad i koktajli.
 • Nie tylko sok z cytryny jest dobroczynny skrka tak?e. Jest wa?nym sk?adnikiem w wielu wypiekach i ciastach.
 • Kupuj?c cytryny, wybieraj te ma?e i ci??kie.
 • Do codziennego przyrz?dzania potraw u?ywaj soku ze ?wie?o wyci?ni?tych owocw.
 • Cytryny s? ?atwo podatne na ple??, dlatego te? najlepiej przechowywa? je w lodwce.
 • Osoby cierpi?ce na zgag? powinny ograniczy? lub unika? spo?ywania cytryn, poniewa? nasil? one jej objawy.
 • Dzieci karmione piersi? mog? odmwi? mleka matki, je?eli spo?ywa?a ona wcze?niej sok z cytryny.
 • Aby zapobiec p?kaniu jajek podczas gotowania, nale?y doda? do wody nieco soku z cytryny. U?atwi to rwnie? obieranie ich.
 • Aby zachowa? kolor warzyw i owocw, nale?y doda? do wody soku z cytryny podczas ich gotowania.
 • Aby zapobiec sklejaniu si? ry?u, nale?y doda? kilka kropel soku z cytryny do gotuj?cej si? wody.
Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Odchudzaj?ca moc grejpfrutw

Grejpfrut (z ?aciny rajski owoc cytrusowy) zawiera nie tylko witaminy i sk?adniki mineralne, ale szereg innych substancji, np. furanokumaryny, ktre wzmacniaj? efekt dzia?ania niektrych lekw antynowotworowych. Sk?adniki pokarmowe zawarte w grejpfrutach, g?ownie w bia?ych gorzkich b?onach, zapobiegaj? utlenianiu si? tzw. z?ego cholesterolu odpowiedzialnego za powstawanie zmian mia?d?ycowych w uk?adzie kr??enia. Substancje zawarte w pestkach i mi??szu grejpfrutw maj? w?a?ciwo?ci przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Ale przede wszystkim ten rajski owoc jest od dziesi?cioleci znany ze swych w?a?ciwo?ci wspomagaj?cych odchudzanie.
Od kilkudziesi?ciu lat grejpfruty s? niemal obowi?zkowym sk?adnikiem diet odchudzaj?cych. Wp?yw grejpfrutw na spadek wagi cia?a potwierdzi?y badania przeprowadzone w 2004 r. w San Diego przez dr. Kena Fujioka. W eksperymencie wzi??o udzia? 100 oty?ych pacjentw, ktrzy pili sok z grejpfruta lub jedli jego mi??sz. Wszyscy od?ywiali si? poza tym jak wcze?niej. Po 12 tygodniach grupa, ktra pi?a sok schud?a ?rednio o 1,5 kg, za? osoby, ktre jad?y mi??sz schud?y o 1,6 kg . W tym samym czasie grupa kontrolna, ktra dostawa?a placebo, straci?a ?rednio jedynie 0,2 kg.
W dalszych badaniach ustalono, ?e u osb spo?ywaj?cych grejpfruty oprcz utraty zb?dnych kilogramw zauwa?ono spadek ci?nienia krwi oraz cholesterolu w surowicy. Naryngenina i pektyny zawarte w grejpfrutach wspomagaj? przemian? materii i przy?pieszaj? procesy trawienne. Ponadto grejpfrut pomaga usuwa? t?uszcz nagromadzony w ciele, szczeglnie ten, ktry znajduje si? w miejscach takich, jak po?ladki czy biodra.

Dieta bogata w grejpfruty jest wskazana w profilaktyce przeciwcukrzycowej owoce te obni?aj? poziom glukozy we krwi. Z uwagi na fakt, i? grejpfruty maj? niski indeks glikemiczny, po jego zjedzeniu poziom cukru we krwi ro?nie, a potem powoli spada, gdy? jest wolno wch?aniany przez organizm. Dzi?ki temu mo?na unikn?? napadw g?odu. Mi??sz grejpfrutw zawiera rwnie? kwasy przy?pieszaj?ce oddawanie moczu odgrywa to wa?n? rol? w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu moczowego i nerek. Pomaga te? w oczyszczaniu jelit z resztek pokarmowych i toksyn. Wspomaga detoksykacj? organizmu!

Uwaga !

Grejpfrut, ze wzgl?du na zawarto?? w swoim sk?adzie zwi?zkw tj. flawonoidy i furanokumaryny wchodzi w interakcj? z wieloma grupami lekw. I tak spo?ycie owocu, b?d? wypicie soku grejfrutowego wp?ywa na metabolizm lekw przeciwhistaminowych, nasercowych, obni?aj?cych ci?nienie, obni?aj?cych cholesterol, przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, nasennych i uspokajaj?cych.
Bezwzgl?dnie nie nale?y tak?e popija? sokiem grejpfrutowym tych lekw, ktre metabolizowane s? w w?trobie przez cytochrom P450. Dlatego te?, aby unikn?? interakcji nale?y zachowa? co najmniej 4-godzinny odst?pu czasu pomi?dzy spo?yciem grejpfruta lub soku grejpfrutowego a za?yciem jakiegokolwiek leku.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Popraw pami?? i koncentracj?

Czy wiesz, ?e odpowiednio skomponowana dieta, dzi?ki dostarczeniu niezb?dnych sk?adnikw od?ywczych wspomaga pami?? i poprawia sprawno?? umys?ow?? Poni?ej przedstawiamy Wam te produkty spo?ywcze, ktre poprawiaj? zdolno?ci intelektualne i stymuluj? aktywno?? mzgu.

Wybieraj produkty pe?noziarniste

Upewnij si?, ?e w Twojej diecie nie brakuje takich produktw jak zbo?a, kie?ki czy razowy makaron. Zawieraj? one du?e ilo?ci witamin z grupy B, ktre maj? istotny wp?yw na prac? naszego uk?adu nerwowego.

Jagody bogactwo przeciwutleniaczy

Wyniki bada? przeprowadzonych na Tufts University w Stanach Zjednoczonych i opublikowanych w Journal of Neuroscience sugeruj?, ?e wyci?g z jagd mo?e by? pomocny w przypadku utraty pami?ci krtkotrwa?ej. Owoce jagd s? bogate w antocyjany i glikozydy flawonowe o silnych w?a?ciwo?ciach przeciwutleniaj?cych. Substancje te uszczelniaj? ?ciany naczy? i zwi?kszaj? ich elastyczno??, poprawiaj?c przep?yw krwi w naczyniach mzgowych.

Jedz wi?cej pomidorw!

Istniej? dowody na to, ?e likopen, a wi?c silny przeciwutleniacz zawarty w pomidorach, mo?e chroni? komrki nerwowe przed uszkadzaj?cym dzia?aniem wolnych rodnikw. Odkrycie to mo?e by? niezwykle cenne dla osb chorych na demencj?, a zw?aszcza dla cierpi?cych na chorob? Alzheimera.

Wybieraj czarne porzeczki

Ju? od dawna wiadomo, ?e witamina C ma zdolno?? zwi?kszania naszej sprawno?ci umys?owej. Jednym z najlepszych ?rde? tej witaminy s? w?a?nie czarne porzeczki, szczeglnie te zerwane prosto z krzaka. Pami?tajmy, ?e im d?u?ej przechowujemy ?ywno??, tym wi?cej traci ona cennych witamin, a zw?aszcza witaminy C, ktra jest podatna na utlenianie.

Postaw na nasiona dyni

Czy wiesz, ?e zaledwie gar?? nasion dyni wystarczy, aby pokry? dzienne zapotrzebowanie na cynk, ktry jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania naszej pami?ci oraz sprawnego my?lenia? Dynia doskonale nadaje si? na przek?sk? mi?dzy g?wnymi posi?kami w pracy czy szkole, dostarcza sporo energii, maj?c przy tym niezwykle cenne warto?ci od?ywcze.

Nie zapomnij o sza?wii

Sza?wia od wiekw ma opini? ziela, ktre ma dobroczynny wp?yw na nasz? pami??. Co prawda wi?kszo?? bada? udowadnia, i? to dzia?anie dotyczy olejkw eterycznych obecnych w tej ro?linie, jednak?e na pewno warto dodawa? ?wie?e listki sza?wii do naszego menu. Ponadto napar z sza?wii dzia?a antyseptycznie, natomiast odwar przeciwpotnie.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Senno?? a wysokokaloryczne posi?ki

Senno?? jest zjawiskiem naturalnym, pod warunkiem, ?e jest adekwatna do stanu danego cz?owieka. Nie niepokoi nas, gdy mo?emy j? bez wahania wyt?umaczy? zm?czeniem czy p?nym godzinom wieczornym. Jest rwnie? zale?na od pogody, mo?e stanowi? objaw obni?enia si? warto?ci ci?nienia t?tniczego czy spadku glukozy we krwi.
Je?li jednak senno?? dokucza niezale?nie od tego, ile spali?my i jak d?ugo wypoczywali?my, trzeba si? zastanowi?, czy przypadkiem co? nam nie dolega.

Senno?? mo?e by? objawem niedoczynno?ci tarczycy, cukrzycy, mo?e by? tak?e zwi?zana z zespo?em obturacyjnego bezdechu sennego czy anemi?. Najnowsze badania dowodz?, ?e uczucie senno?ci w ci?gu dnia, mo?e by? rwnie? przyczyn? spo?ywania wysokokalorycznej ?ywno?ci wyniki zosta?y przedstawione w 2011 na posiedzeniu Associated Professional Sleep Societies. W badaniu wzi??o udzia? 12 zdrowych osb w wieku od 19 do 45. Uczestnikom pokazywano zdj?cia ?ywno?ci o niskiej lub wysokiej kaloryczno?ci. W ci?gu czterech minut obserwowano, jakiej zmianie ulega?y skanowane obrazy mzgu. Wolontariusze bior?cy udzia? w badaniu skupiali si? na wizualizacji, my?l?c ?e b?d? poddawani testowi na pami??.
Co kilka sekund przed oczyma uczestnikw miga?y zdj?cia obrazuj?ce zdrowe potrawy tj. sa?atki, ?wie?e ryby, owoce oraz produkty wysokokaloryczne: sernik, frytki, cheeseburgery i ciasto czekoladowe. Jako kontrol?, naukowcy przyj?li zdj?cia drzew, ska? i kwiatw. Wolontariusze wype?niali rwnie? kwestionariusz, dotycz?cy zwyczajowego spo?ycia ?ywno?ci, preferencji ?ywieniowych oraz napadw senno?ci w ci?gu dnia. Uczestnicy badania nie byli przewlekle pozbawieni snu byli zm?czeni ze wzgl?du na p?n? por? zasypiania. Naukowcy odkryli, ?e im bardziej jeste?my ?pi?cy, tym obszar mzgu odpowiedzialny za zmniejszenie apetytu i hamowanie przyjmowania pokarmu jest mniej aktywny.
Dzia?o si? tak w momencie, gdy uczestnicy badania patrzyli na zdj?cia obrazuj?ce wysokokaloryczne produkty. Nawet nieznaczne wyd?u?enie snu mo?e wp?yn?? na zmniejszenie apetytu, utrzymanie prawid?owej masy cia?a i wybr zdrowej ?ywno?ci.

- William Killgore, profesor psychologii na Harvard Medical School i McLean Szpital w Belmont, Massachusetts

Wykazano silne korelacje pomi?dzy mniejsz? aktywacj? mzgu a spo?ywaniem wysokokalorycznych posi?kw. Jak wykazano, krtki sen powi?zany jest z nieprawid?owym ?ywieniem i wzrostem apetytu. Wypocz?ci i spokojni ludzie cz??ciej si?gaj? po zdrowe i od?ywcze posi?ki dowodz? naukowcy z Harvard Medical School i McLean Hospital w Massachusetts.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

Smaczne dodatki do letniej sa?atki

Sezon letni jest krtki, ale obfity w zdrowe produkty spo?ywcze. Jest to czas w roku, w ktrym cz??ciej mo?emy rozkoszowa? si? owocami i warzywami ni? w innych, zimniejszych miesi?cach. W lecie najpopularniejszymi owocami s? arbuzy, borwki, kabaczki i inne soczyste smako?yki, ktre mo?na doda? do sa?atki. Dzi?ki nim mo?na przemieni? sa?atk? ze zwyk?ych sk?adnikw w niezapomniane danie lub przystawk?.

Mango

Ten g?adki, soczysty owoc zawiera du?o b?onnika oraz ogrom zwalczaj?cych raka przeciwutleniaczy.Zawiera rwnie? du?o witamin C i A oraz beta-karoten i potas. Zawarto?? b?onnika w surowym mango to 3 gramy na pucharek dzi?ki temu jest on nazywany mistrzem walki z niektrymi rodzajami raka, zaparciami oraz z chorobami serca. S?odycz mango i jego mi?kko?? dobrze komponuj? si? z czerwon? papryk?, zielon? cebul? (dymk?) oraz awokado, dzi?ki czemu wyr?nia si? w sa?atkach z meksyka?skim i po?udniowo-zachodnim akcentem.

Cukinia

Ten letni skarb jest ?rd?em wa?nych karetonoidw, luteiny i zeaksantyny, ktre zapobiegaj? zwi?zanemu ze starzeniem si? zwyrodnieniu plamki ??tej. Grillowane obrane paseczki cukinii z oliw? s? smacznym sk?adnikiem sa?atki. Mo?na rwnie? przyrz?dzi? sa?atk? coles?aw z cukini?. ?wie?a bazylia i s?odka cebula s? tajemniczymi sk?adnikami tego przepisu.

Jagody

Nie bez powodu jagody s? nazywane super-jedzeniem. Zawieraj? du?o przeciwutleniaczy, witamin, b?onnika i innych sk?adnikw od?ywczych korzystnych dla zdrowia. Badania wykaza?y, ?e jedzenie jagd mo?e skutecznie obni?y? ci?nienie krwi, poprawi? pami?? oraz zapobiec zwyrodnieniu plamki ??tej, czyli g?wnej przyczynie utraty wzroku u osb po 65 roku ?ycia. Ten cudowny owoc pasuje do ka?dej sa?atki ze wzgl?du na jego s?odycz. Jagody mo?na dosypa? do szpinaku, orzechw w?oskich oraz sera feta lub gorgonzola. Ich s?odycz idealnie kontrastuje z wyra?nym smakiem tych produktw.

Arbuz

S?odki, gasz?cy pragnienie arbuz w 92% sk?ada si? z wody oraz witamin C i A, du?ej ilo?ci likopenu, czyli antyoksydantu przydatnego w walce z rakiem prostaty. Unikalna budowa arbuza i ?agodna s?odycz sprawiaj?, ?e jest doskona?ym dodatkiem do wielu sa?atek, zw?aszcza tych z tu?czykiem lub kawa?kami ryb o delikatnym smaku. Polecamy przygotowanie arbuzowej sa?atki z dodatkiem rukoli, pomidorkw koktajlowych, serem feta i mi?t?.

Groszek cukrowy

Groszek cukrowy jest bogatym ?rd?em b?onnika i protein, zawiera rwnie? korzystne dla serca kwasy omega-3 oraz wykazuje w?a?ciwo?ci przeciwzapalne i przeciwutleniaj?ce. Jest doskona?ym produktem zast?puj?cym inne zielone warzywa i mo?na go doda? do sa?atki czy surwki zamiast czerwonej lub zielonej sa?aty. Jest rwnie? doskona?ym sk?adnikiem zup oraz makaronw.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

To nie wyrok ?mierci !

Bezlitosny zabjca. Budzi groz? i przera?enie. Nieustannie n?ka wsp?czesn? cywilizacj?. Nowotwr. Cho? w ubieg?ych stuleciach nowotwory rwnie? dawa?y si? we znaki, dzi? swoim zasi?giem docieraj? wsz?dzie i nie oszcz?dzaj? nawet najbardziej zdrowych ludzi. Cz?stotliwo?? i intensywno?? oddzia?ywania chorb o pod?o?u rakotwrczym sieje coraz wi?ksze spustoszenie w naszej populacji. Po kilkudziesi?ciu latach bada? wci?? pozostaje nie do ko?ca rozwi?zan? tajemnic?. Ka?dego roku na chorob? nowotworow? zapada 10 mln ludzi, natomiast umiera a? 7 mln! Sytuacja nie wygl?da najlepiej i stale si? pogarsza. Szacuje si?, ?e liczba nowych zachorowa? na raka b?dzie wynosi? 15 mln rocznie!

Nie ka?dy mo?e sobie wyobrazi? tak? skal? tragedii, dlatego dla porwnania wystarczy wyobrazi? sobie, ?e ka?dego dnia dochodzi do katastrofy lotniczej, w ktrej gin? wszyscy pasa?erowie.

Z najnowszych bada? brytyjskich naukowcw wynika, ?e w kwestii nowotworw, sami sobie jeste?my winni. Grupa egiptologw i biomedykw z University of Manchester przebada?a blisko 1000 mumii pochodz?cych z r?nych okresw i regionw od Egiptu po Po?udniow? Ameryk?. Zaledwie u garstki z nich stwierdzono obecno?? komrek przypominaj?cych nowotworowe. Dla porwnania, w dzisiejszych czasach na raka zapada oko?o 150 tys. Brytyjczykw rocznie.

Zatem rak nie jest chorob? naturaln?, ktr? nauczyli?my si? rozpoznawa? dzi?ki zdobyczom techniki. To schorzenie, ktre sprowadzi?a na nas w?a?nie nowoczesna cywilizacja!

- donosi New Scientist

Jednak w codziennym ?yciu jest zbyt wiele spraw, ktrym musimy po?wi?ci? wi?kszo?? uwagi: sko?czy? studia, wychowa? dzieci czy sp?aci? kredyt. Nie zwracamy wi?c uwagi na to jak wygl?da w rzeczywisto?ci nasze ?ycie i czy mo?emy co? w nim zmieni?, by ustrzec si? przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi dzisiejszego ?wiata, w tym i przed nowotworami.

Najoglniej, to nowo powsta?e tkanki w ukszta?towanym ju? organizmie, ktre uwolni?y si? spod kontroli mechanizmw nim steruj?cych. Zaburzenia podzia?u komrek naszego organizmu spowodowane zaburzeniami genetycznymi doprowadzaj? do ich niekontrolowanego namna?ania si? oraz do powstania obrz?ku i guza. (2). Nie powstrzymaj? ich ?adne ograniczenia. Co gorsze zaczynaj? zatruwa? otoczenie wydzielanymi substancjami.

Substancje te stymuluj? powstanie stanu zapalnego w s?siednich komrkach i tkankach. By rozwini?te komrki nowotworowe mog?y si? rozwija? potrzebuj? naczy? krwiono?nych dostarczaj?cych substancji od?ywczych i tlenu oraz odprowadzaj?cych zb?dne produkty przemiany materii (3). Organizm zaczyna walczy? z komrkami nowotworowymi za pomoc? bia?ych komrek krwi i uk?adu limfatycznego.

Okazuje si?, i? przewlek?y stan zapalny stymuluje rozwj raka. Zapalenie przyczynia si? do zapocz?tkowania procesu nowotworowego indukuj?c wydzielanie komrek i czynnikw pozapalnych. Dochodzi do rozpocz?cia kaskadowego mechanizmu reakcji stanu zapalnego.

Nowotwr nie mo?e rozwin?? si? w prawid?owo funkcjonuj?cym organizmie. Jego si?y obronne rozpoznaj? i niszcz? wszelkie z?o?liwe komrki lub nie pozwalaj? na ich rozwj. Uk?ad immunologiczny gra wi?c g?wna rol? w tym procesie. Rozpoznaje z?o?liwe komrki jako intruzw i niszczy je, podobnie jak robi to z wirusami i bakteriami.

Dzisiaj ju? wiemy, ?e dieta dostosowana do fenotypu pacjenta, wzmacniaj?ca uk?ad odporno?ciowy organizmu, zmniejsza ryzyko zachorowania na wi?kszo?? chorb nowotworowych. Co wi?cej, w przypadku zachorowania jest skutecznym sposobem zapobiegania przerzutom i nawrotom choroby.

Badania naukowe dowodz?, ?e to, co jemy, ma wp?yw na nowotwory na wielu etapach: od ich powstania, poprzez wzrost i ewentualny rozsiew. Zawarte w pokarmach przeciwutleniacze, w tym witaminy, mog? blokowa? dost?p czynnikw rakotwrczych, a nawet bra? udzia? w naprawie uszkodzonych komrek. Je?li nawet komrki tworz? ju? drobne, nadal jeszcze ?agodne skupiska, ktre nog? ulec zez?o?liwieniu, to sk?adniki diety i dodatki ?ywieniowe maj? potencjalne dzia?anie hamuj?ce taki proces.
W?druj?ce komrki nowotworowe musz? mie? sprzyjaj?ce warunki, by osiada? w r?nych miejscach i mno?y? si?. Czynniki pokarmowe mog? bra? udzia? w tworzeniu takich warunkw- przyjaznych dla nowotworu lub wrogich mu. W?a?ciwe do?ywianie ma zatem niepodwa?alny wp?yw na d?ugo?? i jako?? naszego ?ycia.

Je?li chcemy znacz?co zmniejszy? ryzyko zachorowania na raka, decyduj?ce znaczenie odgrywa zdrowy styl ?ycia oraz odpowiednie od?ywianie. Prawie 1/3 zachorowa? na raka ma bezpo?redni zwi?zek ze sposobem od?ywiania, podczas gdy czynniki genetyczne stanowi? jedynie 15%.

Terapia ?ywieniowa to jak gdyby rodzaj chemioterapii zawieraj?cej ca?y pakiet substancji przeciwrakowych obecnych w pokarmach zdolnych do walki z rozwijaj?cymi si? spontanicznie komrkami rakowymi.

Regularne spo?ywanie owocw i warzyw to ?wietna terapia prewencyjna zapobiegaj?ca rozwojowi guzw i nie powoduj?ca szkodliwego oddzia?ywania na zdrowe komrki. A co najwa?niejsze terapia ta mo?liwa jest do zastosowania przez ka?dego (4).

Spo?ywaj?c codziennie odpowiednie posi?ki mo?emy chroni? organizm przed atakiem nowotworu na r?ne sposoby:
 • neutralizuj?c substancje kancerogenne,
 • wspieraj?c nasz uk?ad odporno?ciowy,
 • blokuj?c powstawanie nowych naczy? krwiono?nych potrzebnych do rozwoju raka,
 • zapobiegaj?c powstawaniu ognisk zapalnych wspomagaj?cych rozwj raka,
 • blokuj?c mechanizmy pozwalaj?ce nowotworowi atakowa? s?siednie tkanki,
 • wzmacniaj?c dzia?anie czynnikw sprzyjaj?cych obumieraniu komrek rakowych (3).
Co robi?, by ustrzec si? przed rakiem ?
 • Stosuj indywidualnie zbilansowan? diet?.
 • Spo?ywaj ?ywno?? obfituj?c? w substancje antyrakowe.
 • Utrzymuj regularn? aktywno?? fizyczn?.
 • Regularnie oczyszczaj i rewitalizuj organizm.

Zasady racjonalnego ?ywienia dla osb aktywnych ruchowo

Sport wyczynowy jest to dziedzina, w ktrej licz? si? u?amki sekund. Ka?dy zawodnik, chce wygra? i osi?gn?? sukces. Od?ywianie osb aktywnych fizycznie, a tym bardziej wyczynowych sportowcw jest spraw? bardzo indywidualn?. Cel ?ywienia w sporcie to zapewnienie odpowiedniego paliwa s?u??cego do zachowania dobrego stanu zdrowia i energii, uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego sk?adu cia?a, optymalne nawodnienie organizmu, utrzymanie rwnowagi elektrolitowej i kwasowo zasadowej oraz zapewnienie regeneracji po treningu.

W?GLOWODANY

W?glowodany to podstawowy substrat energetyczny w diecie sportowca warunkuj? odpowiedni? poda? energii w trakcie trwania wysi?ku fizycznego oraz stanowi? jedyne ?rd?o energii zarwno w pracy tlenowej i beztlenowej. W?glowodany z?o?one (produkty zbo?owe, kasze) powinny stanowi? podstaw? racji pokarmowej. Udzia? w?glowodanw wysoko-przetworzonych (cukru i przetworw cukierniczych) w diecie sportowca nie powinien by? wy?szy ni? 30% og?u energii. Z regu?y na ok. 700 g w?glowodanw, najwy?ej 250 g mo?e przypada? na cukier prosty (tj. s?odzone napoje, owoce, mid). W czasie bardzo intensywnego treningu sportowiec jest w stanie wykorzysta? 200 300 g w?glowodanw/godz. Mniej wi?cej tyle ile osoba o ma?o aktywnym trybie ?ycia zu?ywa w ci?gu ca?ego dnia.
Spo?ycie cukrw powinno nast?pi? zaraz po ustaniu pracy, tak aby w ci?gu 2 godzin uzupe?ni? 50 100 gramw w?glowodanw na 1 kg masy cia?a. Tempo odbudowy glikogenu przebiega najefektywniej do 2 godz. po zako?czeniu ?wicze?. W kolejnych godzinach powinno si? dostarcza? wraz z po?ywieniem 5 10 gramw w?glowodanw na 1 kg masy cia?a. Dieta bogata w w?glowodany wp?ywa korzystnie na popraw? wytrzyma?o?ci zawodnikw, jednak?e pozostaje wiele kontrowersji na temat ilo?ci i czasu ich podawania. Najlepszym ?rd?em wydaja si? by? produkty zbo?owe (pieczywo, m?ka, makarony i kasze, ziemniaki, owoce). Zawarta tam skrobia jest poddawana procesowi trawienia w stosunkowo wolnym tempie i glukoza umiarkowanie podnosi swoje st??enie we krwi sportowca. Owoce i mid s? ?rd?em glukozy i fruktozy, ktre znacznie szybciej przenikaj? do krwi i uzupe?niaj? podczas wysi?ku rezerwy w?glowodanowe.

KWASY T?USZCZOWE

Zasoby kwasw t?uszczowych zgromadzonych w organizmie s? bardzo du?e i umo?liwiaj? czerpanie z nich energii przez wiele dni. Stanowi? drugie, za w?glowodanami, ?rd?o energii dla pracuj?cych mi??ni. Dobowe wydatki energetyczne zawodnikw sportw wyczynowych s? znacznie wi?ksze, si?gaj? nawet do 5000 kcal na dob?.
Tak du?e wydatki energetyczne mog? zosta? pokryte jedynie dzi?ki tkance t?uszczowej, z ktrej uwalniane s? kwasy t?uszczowe b?d?ce ?atwo dost?pnym substratem energetycznym. Istotne znaczenie w organizmie ludzkim odgrywaj? WNKT (wielonienasycone kwasy t?uszczowe), warunkuj?ce regulacj? poziomu cholesterolu we krwi, syntez? hormonw oraz zmniejszenie stresu oksydacyjnego. Nale?y pami?ta? te? o tym, ?e t?uszcze s? no?nikiem bardzo wa?nych witamin (A, D, E, K) oraz wody. Triacyloglicerole magazynowane s? g?ownie w podskrnej tkance t?uszczowej. M??czyzna o masie 70 kg na czczo i prawid?owym sk?adzie cia?a zawiera oko?o 12 kg tkanki t?uszczowej, co stanowi 110000 kcal. Wed?ug niektrych publikacji w?glowodany i t?uszcze stanowi? rwnocze?nie dost?pne ?rd?o energii. Cukry odgrywaj? wi?ksz? rol? na pocz?tku pracy mi??ni, natomiast metabolizm kwasw t?uszczowych jest uruchamiany, po pewnym czasie trwania wysi?ku, gdy zasoby glikogenu zostan? wyczerpane. Nadmierne spo?ywanie t?uszczw jest niebezpieczne i mo?e doprowadzi? do zaburze? funkcjonowania organizmu, w tym do chorb cywilizacyjnych. Dieta wysokot?uszczowa jest niekorzystna dla sportowcw, zmniejsza wydolno?? fizyczn? i wytrzyma?o??. Ma na to wp?yw wzrost zwi?zkw ketonowych we krwi oraz niewydolno?? w?troby, do ktrej nap?ywa zbyt du?o lipidw. O powstaniu ketonemii decyduje nieca?kowite spalenie kwasw t?uszczowych, w zwi?zku ze zbyt ma?? poda?? w?glowodanw, a tak?e niedostatek tlenu spowodowany hipoksj?.

BIA?KO

Bia?ko stanowi materia? budulcowy licznych tkanek organizmu (mi??niowej, nerwowej, gruczo?owej), wchodzi w sk?ad wydzielin i p?ynw ustrojowych (krew, limfa, enzymy, hormony), uczestniczy w wa?nych procesach regulacyjnych i transportowych. Wysi?ek fizyczny zwi?ksza katabolizm bia?ek, hamuje ich syntez? w mi??niach oraz w w?trobie i ?cianie jelita. Istnieje wiele kontrowersji dotycz?cych wielko?ci poda?y bia?ka w diecie sportowcw. Osoby o umiarkowanej aktywno?ci fizycznej powinny przyjmowa? ok. 0,8 g bia?ka na kg masy cia?a.
Niepodwa?alnym jest fakt, ?e wzmo?ony wysi?ek powoduje nasilony katabolizm bia?ek strukturalnych, enzymatycznych i transportowych, dlatego organizm wykazuje zwi?kszone zapotrzebowanie na ten sk?adnik. Poda? bia?ka powinna wzrasta? proporcjonalnie do wzrostu oglnej energetyczno?ci diety i nie przekracza? poziomu 12 15%. W g?wnej mierze spo?ywane przez sportowcw bia?ko powinno by? pe?nowarto?ciowe, dostarczaj?ce wszystkich niezb?dnych aminokwasw. Dla sportowcw, ktrzy musz? rozbudowa? mas? mi??ni bia?ko zwierz?ce powinno stanowi? oko?o 2/3, a ro?linne 1/3 oglnej puli. Po za tym bia?ko powinno by? spo?ywane w obecno?ci w?glowodanw w stosunku 1:4, gdy? wtedy jest najefektywniej wykorzystywane przez organizm. Cukry dostarczaj? energi? na potrzeby przyswajania bia?ka, a tak?e wzmagaj? wydzielanie insuliny odpowiedzialnej za magazynowanie aminokwasw w mi??niach. Zwi?kszaj?c w diecie sportowca poda? bia?ka nale?y zwrci? uwag? na wzrost spo?ycia p?ynw, wapnia i witamin z grupy B. W sportach obserwowane jest nadmierne spo?ywanie bia?ka w ilo?ciach przekraczaj?cych fizjologiczne potrzeby organizmu. Zbyt du?a poda? bia?ka w diecie niesie za sob? szereg negatywnych konsekwencji.

WODA

Problem bilansu wodnego jest jednym z priorytetowych problemw w ?ywieniu sportowcw. Bilans wody w organizmie powinien by? sta?y i zrwnowa?ony przeci?tnie ustrj uzyskuje 2800 ml wody w ci?gu doby. Woda z organizmu wydalana jest wraz z potem, wydychanym powietrzem, moczem i ka?em. Sportowcy podczas intensywnego wysi?ku trac? ogromne ilo?ci wody wraz z potem. W zale?no?ci od mikroklimatu i intensywno?ci wysi?ku fizycznego ubytek wody poprzez skr? mo?e wynosi? od 2 do 8, a nawet 12 litrw dziennie! Jedynym sposobem zapobiegania skutkom odwodnienia i gro??cej hipotermii, jest kompensacja utraty wody poprzez wypijanie w?a?ciwej ilo?ci odpowiednich p?ynw. Przyjmowanie napojw w czasie intensywnego wysi?ku ma na celu uzupe?nienie strat elektrolitw przy rwnoczesnym dostarczeniu w?glowodanw przed?u?aj?cych czas trwania pracy. Wa?ne jest to, aby p?yny dla sportowcw odznacza?y si? odpowiednim ci?nieniem osmotycznym, a czas opr?niania ?o??dka by? jak najkrtszy.

Aby osi?gn?? za?o?one cele ?ywieniowe, tj. zapewnienie odpowiedniej poda?y sk?adnikw od?ywczych i energii, utrzymanie rwnowagi elektrolitowej i kwasowo zasadowej oraz zapewnienie regeneracji po treningu, niezb?dne jest dopasowanie diety do indywidualnych potrzeb ka?dego zawodnika. Najlepszym rozwi?zaniem jest konsultacja dietetyczna, na ktrej dietetyk u?o?y dopasowany do potrzeb sportowca program ?ywieniowy pokrywaj?cy w pe?ni zapotrzebowanie ustroju na wszelkie niezb?dne sk?adniki od?ywcze.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

?yj kolorowo

Codzienne wzbogacanie posi?kw o r?nokolorowe warzywa i owoce nie tylko urozmaica nasz? diet? wizualnie, ale przede wszystkim przynosi wiele korzy?ci zdrowotnych i uczy nas poprawnych nawykw ?ywieniowych takie s? doniesienia Ameryka?skiego Towarzystwa Dietetycznego. Dowiedz si? wi?cej, co ka?dy kolor oznacza!

ZIELE?

Zielone produkty ?ywno?ciowe tj. szpinak, zielona papryka, awokado, jab?ka s? bogate w antyokasydanty sk?adniki, ktre obni?aj? ryzyko chorb nowotworowych oraz chroni? wzrok przed szkodliwym dzia?aniem czynnikw ?rodowiskowych. Bior?c za przyk?ad awokado zawiera ono 20 niezb?dnych sk?adnikw od?ywczych, w tym m.in. potas, witamina E, b?onnik, foliany oraz witaminy z grupy B. Co wi?cej, spo?ywaj?c awokado organizm lepiej przyswaja t?uszczorozpuszczalne sk?adniki jak np. alfa i beta karoten. Ponadto owoc jest ?rd?em nienasyconych kwasw t?uszczowych, ktre skutecznie zapobiegaj? chorobom serca.

CZERWIE?

Z kolei spo?ywanie czerwonych owocw i warzyw tj. czerwona papryka, ?urawina, czerwone winogrona i arbuz przyczynia si? do zwi?kszenia odporno?ci, redukcji ryzyka chorb serca czy niektrych nowotworw, a tak?e poprawy wzroku. Na szczegln? uwag? zas?uguje czerwona cebula, ktrej sk?adniki spowalniaj? wzrost komrek nowotworowych jelita grubego i w?troby wed?ug raportu CBSnews.com.

POMARA?CZ | ???

Pomara?czowe i ??te produkty; tj. s?odki ziemniak, marchew, mango, ananas; rwnie? mog? przyczynia? si? do redukcji zachorowa? na nowotwory oraz wp?ywa? na zwi?kszenie odporno?ci i popraw? wzroku.
S?odki ziemniak jest przez wielu ekspertw uwa?any za jeden z bardziej warto?ciowych produktw spo?ywczych, ze wzgl?du na zawarto?? b?onnika, potasu, witaminy C i karotenoidw. Natomiast jedna szklanka soku z mango pokrywa 75% dziennego zapotrzebowania na witamin? C. Co wi?cej mango jest jednym z niewielu owocw, ktre praktycznie nie zawiera pozosta?o?ci pestycydw.

NIEBIESKI | FIOLET

Je?eli pragniesz si? odm?odzi? wybierz produkty niebieskie i fioletowe. S? one kopalni? antyoksydantw zwi?zkw przeciwutleniaj?cych. Owoce i warzywa tj. jagody, ?liwki, je?yny czy bak?a?an mog? przyczyni? si? do poprawy pami?ci, zmniejsza? ryzyko nowotworw i korzystnie oddzia?ywa? na uk?ad moczowy. Wed?ug Ameryka?skiego Instytutu Bada? nad Rakiem jagody zawieraj? grup? zwi?zkw fenolowych o nazwie antocyjanozydy, ktre s? uwa?ane za najpot??niejsze przeciwutleniacze wyst?puj?ce w ?ywno?ci.

BIEL | BR?Z

Do tej grupy cennych produktw zaliczamy m.in. banany, daktyle, gruszki, kalafior. Kalafior, podobnie jak i inne warzywa z rodziny krzy?owych, ma w?a?ciwo?ci antyrakowe, najsilniejsze w stosunku do takich nowotworw jak rak ?o??dka, prze?yku, jamy ustnej, krtani, gard?a. Banany za? s? doskona?ym ?rd?em potasu, ktry bierze udzia? w regulacji ci?nienia krwi i utrzymuje prawid?ow? czynno?? serca.

Nie czekaj zatem d?u?ej i zacznij ju? dzi? ?y? kolorowo!

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.

?ywno?? modyfikowana genetycznie realne zagro?enie?

Temat ?ywno?ci modyfikowanej genetycznie budzi wiele kontrowersji. Dzieje si? tak dlatego, ?e przedmiotem manipulacji genetycznej sta?o si? ?rodowisko naturalne. Pikanterii ca?ej sprawie dodaje fakt, ?e problem GMO jest zwi?zany z naukow? i ekonomiczn? ekspansj? kilku koncernw dzia?aj?cych w obszarze agrobiznesu.
Mo?na s?dzi?, ?e pocz?tkowym dzia?aniom in?ynierii genetycznej przy?wieca?y szczytne cele (m.in. za?egnanie problemu g?odu w skali globalnej, zmniejszenie zu?ycia pestycydw, obni?enie cen ?ywno?ci). Wydaje si? jednak, ?e has?a te s? tylko elementem propagandy pro GMO, a odleg?e negatywne skutki wp?ywu GMO s? trudne do przewidzenia. Organizmy genetycznie modyfikowane to ?ywe organizmy, ktre mog? mutowa?, rozmna?a? si?, krzy?owa? z innymi ?ywymi organizmami. Wprowadzenie do ?rodowiska transgenicznych organizmw poci?ga za sob? zmiany w naturalnym ?rodowisku. Uwa?a si?, ?e organizmy modyfikowane genetycznie niszcz? bior?norodno?? i powoduj? zachwianie rwnowagi ekosystemw.
Na ?wiecie najcz??ciej uprawianymi modyfikowanymi ro?linami s?: kukurydza, soja, ziemniaki, pomidory, melony i tyto?. W Europie najwi?cej upraw modyfikowanych genetycznie stanowi? buraki cukrowe i rzepak. Do tej pory przeprowadzono szereg bada? na zwierz?tach (m.in. szczurach) karmionych ?ywno?ci? modyfikowan? genetycznie. Wyniki tych bada?, cho? cz?sto podwa?ane, pokazuj? negatywny wp?yw ro?lin modyfikowanych genetycznie na zdrowie zwierz?t do?wiadczalnych. W ?wietle wynikw tych bada? mo?na stwierdzi?, ?e podobne problemy zdrowotne mog? wyst?pi? u ludzi spo?ywaj?cych ?ywno?? modyfikowan? genetycznie.

Potencjalne zagro?enia dla zdrowia cz?owieka wynikaj?ce ze spo?ywania ?ywno?ci modyfikowanej genetycznie:
 • Zaburzenia odporno?ci.
 • Zmniejszenie p?odno?ci.
 • Zaburzenia metabolizmu.
 • Zaburzenia hematologiczne.
 • Odporno?? na antybiotyki.
 • Wzrost zachorowalno?ci na nowotwory.
Na chwil? obecn? istnieje jeden prosty sposb na to, aby przeci?tny konsument mg? (w pewnym stopniu) unikn?? zakupu produktu modyfikowanego genetycznie. Nale?y uwa?nie czyta? etykiety!
?ywno?? modyfikowana genetycznie bezwzgl?dnie musi by? odpowiednio oznakowana. Na opakowaniu musi by? jasna, czytelna informacja o tym fakcie. W Unii Europejskiej zasady znakowania takich produktw s? opisane w rozporz?dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 2003 r. W przypadku produktw GM na etykiecie umieszczone powinny by? wyrazy: Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie lub Ten produkt zawiera zmodyfikowany(-e/-?) genetycznie [nazwa organizmu(-w)]. Nale?y przy tym zaznaczy?, ?e dyrektywa zezwala (w odniesieniu do poszczeglnych produktw) pewnego minimalnego progu (0,9%), poni?ej ktrego nie ma obowi?zku oznakowania.Co wi?cej, zwierz?ta hodowlane s? cz?sto karmione paszami wytwarzanymi z udzia?em ro?lin modyfikowanych genetycznie (np. kukurydzy czy soi). Kupuj?c mi?so, nie zawsze mamy ?wiadomo??, ?e zwierz?, z ktrego to mi?so pozyskano by?o karmione paszami zawieraj?cym GMO. Ponadto produkty ?ywno?ciowe mog? zawiera? tylko komponenty pozyskiwane z ro?lin modyfikowanych genetycznie, np. do czekolady dodaje si? lecytyn? sojow?, do koncentratw zup i sosw skrobi? kukurydzian?. W tego typu przypadkach informacji na etykiecie niestety brak.
Dlatego te?, w dzisiejszych czasach nie jeste?my w stanie w pe?ni uchroni? si? przed ?ywno?ci? modyfikowan? genetycznie. Mo?emy jedynie uwa?nie czyta? etykiety i stara? si? wybiera? te produkty spo?ywcze, do ktrych wytworzenia nie s? potrzebne komponenty z ro?lin modyfikowanych genetycznie.

Autor: Centrum Medyczne VIMED

Centrum medyczne VIMED to pierwszy w Polsce o?rodek wczesnej profilaktyki zdrowotnej oparty na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego indywidualnego genotypu.