Proponujemy nast?puj?ce rodzaje ZAJ?? GRUPOWYCH

ZUMBA

zumba-loveJest to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja ta?ca i aerobiku. Zumba jest bardzo innowacyjnym systemem fitness, ktry poprzez ?wietn? zabaw? kszta?tuje nasz? sylwetk?, dba o nasz? kondycj?, a przede wszystkim napawa nas optymizmem i wprawia w ?wietne samopoczucie, ktre zostaje na d?ugo, d?ugo poza zaj?ciami. Proste kroki taneczne, ?wietne kombinacje ruchw i motywuj?ca muzyka stwarzaj? atmosfer? ?wietnej imprezy i totalnie porywaj? nas do zabawy. Bardzo dynamiczna i ekscytuj?ca kombinacja rytmw latynoskich i mi?dzynarodowych, tj. merengue,.... i salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist . I wiele innych, w po??czeniu z prostymi krokami tworz? porywaj?c? mieszank? , ktra jednocze?nie jest ?wietnym treningiem o charakterze interwa?owym. Naprzemienne wolniejsze szybsze rytmy sprzyjaj? spalaniu tkanki t?uszczowej, a elementy zaczerpni?te z aerobiku ?wietnie rze?bi? i wysmuklaj? sylwetk?. Przeci?tnie na Zumbie spalasz oko?o 600 kcal na godzin? zaj?? to ?wietny wynik!
Unikalna atmosfera zabawy jest ?rd?em endorfin ,daje niesamowit? energi? i pozytywnie na?adowuje nasze akumulatory na d?ugi, d?ugi czas.

ZUMBA TONING

zumba-toning-grupaZaj?cia Zumby, ktre pozwalaj? jeszcze intensywniej spala? tkank? t?uszczow? i rze?bi? cia?o. Poprzez zastosowanie specjalnych ci??arkw "Toning Sticks" lub zwyk?ych hantli program Zumba Toning ??czy taniec z intensywnym wzmacnianiem mi??ni naszego cia?a. Toning Sticks to rwnie? instrument podobny do marakasw, ktrymi mo?na gra? i rze?bi? cia?o.
Zumba Toning nie s? to jednak zwyk?e zaj?cia wzmacniaj?ce, to nadal dobra zabawa, taniec i fitness w jednym. Specjalnie przygotowany program pozwala nadal dobrze si? bawi?, zapomnie? o problemach, a przy tym kszta?towa? sylwetk?.

ZUMBATOMIC

zumbatomic-ofertaZumba dla dzieci
To po??czenie Zumba Fitness czyli ?wicze? w rytmach ta?cw latynoskich i nie tylko z treningiem maj?cym na celu zapewnienie dzieciom od lat 4 do 12 maximum zabawy i ruchu w tym samym czasie. Zumbatomic to zaj?cia bezpieczne i skuteczne.

Jakie korzy?ci daje Zumbatomic ?
Zumbatomic to nie tylko ?wiczenia i taniec. Zumbatomic promuje zdrowy tryb ?ycia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespo?owej, odpowiedzialno?ci i zaufania. Podczas zaj?? Zumbatomic dzieci ucz? si? koordynacji, rwnowagi, kszta?tuje i rozwija si? kreatywno??, dyscyplina oraz pami??! Badania wykaza?y rwnie?, i? zaj?cia Zumbatomic pobudzaj? prac? mzgu i tym samym maj? korzystny wp?yw na rozwj intelektualny dziecka. Dzi?ki Zumbatomic, w krtkim czasie dzieci mog? nie tylko zdrowo sp?dzi? czas, ale tak?e mog? nauczy? si? nowych uk?adw tanecznych, ta?cw r?nych kultur i ich historii, jak rwnie? budowa? ?wiadomo?? zdrowego stylu ?ycia i fitness.

oferta-starJak wygl?daj? zaj?cia ?
Zaj?cia Zumbatomic trwaj? 30 minut. Zaczynaj? si? od rozgrzewki, aby dobrze rozgrza? mi??nie i przygotowa? organizm dziecka do dalszych ?wicze?. Nast?pnie rozpoczyna si? nauka krokw ta?ca. Dzieci nie lubi? monotonii, dlatego te? przygotowywane s? dla nich specjalne gry i zabawy. Dzi?ki grom i zabawom dzieci dowiaduj? si? o nowych rodzajach ta?ca oraz krtko o ich historii, np. gdzie powsta?y. Na koniec zaj?? Zumbatomic nast?puje prezentacja ta?cw, ktrych dzieci si? nauczy?y.

ABT SMUK?A SYLWETKA

abt-cwiczeniaZestaw intensywnych ?wicze? wzmacniaj?cych i wyszczuplaj?cych partie mi??niowe, brzuch, po?ladki, uda .Trening skoncentrowany w?a?nie na modelowaniu tych k?opotliwych cz??ci cia?a. Wzmocnienie ich powoduje uj?drnienie oraz lepsze napi?cie mi??niowe. W czasie ?wicze? u?ywamy ci??arkw, pi?ek easy ball oraz tubingw. S? to ?wiczenia w pozycjach wysokich i niskich (siad, le?enie, kl?k). Dla osb na ka?dym poziomie zaawansowania. Wspania?a gimnastyka wspomagaj?ca redukcj? cellulitu zako?czona stretchingiem i relaksacj?.

TBC KONDYCJA I SI?A

tbc-cwiczeniaTotal Body Conditioning - aerobowe ?wiczenia oglnorozwojowe, wzmacniaj?ce i uj?drniaj?ce wszystkie grupy mi??niowe. ?wiczenia wykonujemy z r?norakimi przyborami: ci??arkami, stepami, ta?mami i pi?kami. Ze wzgl?du na swj charakter zaj?cia nie wymagaj? wysokich umiej?tno?ci koordynacyjnych. Proste uk?ady choreograficzne w po??czeniu z ?wiczeniami wzmacniaj?cymi (z u?yciem przyborw) na pod?odze poprawiaj? kondycj? (cardio) i kszta?tuj? ramiona, klatk? piersiowa, brzuch, po?ladki , uda, a tak?e wspomagaj? spalanie tkanki t?uszczowej. Zaj?cia zako?czone rozci?ganiem i relaksacj?

STEP ANTYCELLULIT

stepZaj?cia kondycyjne (cardio) z wykorzystaniem stepu do ?wicze? z u?yciem ci??arkw, kszta?tuj?ce mi??nie ng , po?ladkw ,wzmacniaj?ce stawy kolanowe i aktywizuj?ce do wysi?ku rwnie? grne partie cia?a. Wolne tempo i wielokrotne powtrzenia kszta?c? si?? mi??niow? i wspomagaj? redukcj? cellulitu na po?ladkach, brzuchu, udach i ramionach. W drugiej cz??ci ?w. mi??ni brzucha i grzbietu w pozycjach izolowanych ( niskich).Ca?o?? zako?czona rozci?ganiem.

Efektywno?? ?wicze? na STEPIE:
W 1995r. w Zak?adzie Fizjologii Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego prowadzono badania grup uczestnicz?cych w zaj?ciach, z prb? okre?lenia zmian zachodz?cych u osb systematycznie ?wicz?cych na stepie. Badania prowadzono. w odst?pach 6-miesi?cznych z ocen? poziomu wydolno?ci fizycznej i komputerowej analizy komponentw cia?a (zawarto?? t?uszczu, masa cia?a szczup?ego, wody). Okaza?o si?, ?e oglna masa cia?a mo?e nie ulega? zmniejszeniu nawet po 6-miesi?cznym treningu 2 razy w tygodniu, zdarzy?y si? tak?e przypadki niewielkiego podwy?szenia oglnej masy cia?a. Po wnikliwej analizie stwierdzono, ?e niewielki przyrost oglnej masy cia?a spowodowany jest zwi?kszeniem tzw. LBM (lean body mass), czyli bezt?uszczowej masy mi??niowej. Nale?y zaznaczy?, ?e rwnocze?nie zmianie ulega struktura mi??ni, g?wnie ko?czyn dolnych, ale tak?e mi??ni po?ladkowych. Badania potwierdzi?y tak?e obni?enie zawarto?ci tkanki t?uszczowej, ?rednio oko?o l kg w okresie 6-miesi?cy. Okaza?o si? tak?e, ?e w porwnaniu z innymi badanymi formami aktywno?ci zaj?cia na stepie znakomicie kszta?tuj? wydolno?? fizyczn? typu wytrzyma?o?ciowego. Zanotowano znaczny wzrost maksymalnego pu?apu tlenowego (VO2max), a reakcje osb systematycznie ?wicz?cych za najbardziej ekonomiczne.
Zaj?cia na stepie od samego pocz?tku cieszy?y si? bardzo du?ym zainteresowaniem, a nowym uczestnikom nadal dostarczaj? emocji. Dla osb pocz?tkuj?cych teoretyczna ?atwo?? wej?cia i zej?cia ze stopnia (np. basic step) okazuje si? trudno?ci? w po??czeniu z muzyk? i r?n? prac? ramion. Technika stawiania stp na stepie, zapami?tanie podstawowych krokw oraz specyfika ruchu wymaga od nowych osb udzia?u w zaj?ciach wprowadzaj?cych, daj?cych podstawowe przygotowanie i zapewniaj?cych bezpiecze?stwo ?wicz?cych. Bezpiecze?stwo to wi??e si? z umiej?tno?ci? stawiania stp na stopniu i odpowiedniego schodzenia, a tak?e z tzw. czuciem przyrz?du. Po kilku zaj?ciach uczestnik odruchowo pami?ta d?ugo?? i szeroko?? stepu, wwczas kroki stawiane s? pewniej bez ka?dorazowego sprawdzania ustawienia cia?a wzgl?dem stepu. Mo?na wwczas obserwowa? instruktora wykonuj?c rwnocze?nie kolejne po??czenia.
W pierwszych latach zaj?cia na stepie prowadzone by?y do muzyki w tempie 128 bpm, z zastrze?eniem ?e szybsze mo?e powodowa? kontuzje staww skokowych i kolanowych. Z czasem, w grupach zaawansowanych zacz?to zwi?ksza? tempo muzyki (do 136 bpm), co nie wp?yn??o na pojawienie si? kontuzji, a dla uczestnikw lubi?cych intensywny wysi?ek zaj?cia zyska?y na atrakcyjno?ci. (E.Grodzka-Kubiak Aerobik czy fitness )

PILATES

pilates-zd1Ten nieaerobowy system ?wicze? wymaga wysokiej koncentracji i skupienia, polega bowiem na wykonywaniu precyzyjnych i powolnych ruchw o niewielkim zasi?gu. Poprzez prawid?owe wykonywanie ?wicze? mo?esz wysmukli? swoj? sylwetk?, uzyska? p?aski brzuch i pozby? si? zb?dnej tkanki t?uszczowej.
Mi??nie rozci?gaj? si?, wzmacniaj? i staj? si? bardziej elastyczne, przez co ca?e cia?o odzyskuje spr??ysto??, poprawia si? sylwetka, figura staje si? smuk?a i m?odzie?cza, a chd lekki i pe?en gracji.

Charakterystyczny dla metody Pilatesa jest tak?e fakt, i? nie skupia si? on tylko na mi??niach du?ych i mocnych, ale wzmacnia te? mi??nie ma?e i s?abe, o istnieniu ktrych cz?sto w ogle nie zdajemy sobie sprawy. Dopki nie zaczniemy ?wiczy?.Podczas ?wicze? nie wykonujemy gwa?townych ruchw i podskokw - jest to metoda doskona?a dla osb z blami staww i kr?gos?upa, osb z nadwag?, ograniczaj?c? mo?liwo?? aktywnych ?wicze?, oraz dla tych, ktrzy d?ugo nie ?wiczyli.
Trening Pilates sk?ada si? z zestawu ?wicze? trwaj?cych oko?o 60 minut wykonywanych na matach lub pi?kach body ball. Jedn? z ogromnych zalet metody jest fakt, ?e nie wymaga ona od nas powtarzania ?wicze? w niesko?czono??. Ka?de ?wiczenie powtarzamy ok. 10 razy, dzi?ki czemu unikamy uczucia znudzenia i zm?czenia. Jedn? z podstawowych zasad ?wicze? Pilates jest to, ?e nie ilo?? jest tu najwa?niejsza, a jako??. To jako?? czyni t? metod? tak efektywn? i o tym nigdy podczas ?wicze? nie wolno zapomina?. Podczas ?wicze? wa?na jest tak?e dba?o?? o poprawne oddychanie i kontrola przepony. Aby uzyska? maksymalne korzy?ci nale?y ?wiczy? Pilatesa minimum dwa, trzy razy w tygodniu. Pierwsze efekty pojawiaj? si? szybciej ni? w innych systemach, bo ju? po pierwszych 10 - 20 sesjach.
pilates-grupa2Zastanawiasz si?, dlaczego Pilates jest tak dobry dla ka?dego, bez wzgl?du na wiek czy stan zdrowia ?
Dlaczego jest inny ni? pozosta?e techniki ?wicze? ?
Odpowied? jest tak prosta, jak sama metoda. G?wn? zalet? ?wicze? jest bowiem ich niewiarygodna efektywno??.
Jest to trening ca?ego cia?a w sk?ad ktrego wchodzi ponad 500 ?wicze? inspirowanych jog?, baletem i ?wiczeniami si?owymi.
Ich istot? jest rozci?ganie, napinanie i rozlu?nianie mi??ni. System ten jest ukierunkowany na popraw? elastyczno?ci, si?y, rwnowagi i ?wiadomo?ci swojego cia?a.
Niezwyk?o?? metody Pilatesa polega mi?dzy innymi na tym, ?e przynosi ona nie tylko korzy?ci fizyczne, ale tak?e psychiczne.PILATES jest treningiem "DOBREGO SAMOPOCZUCIA". Wp?ywa na to jak wygl?da nasze cia?o, jak je odczuwamy i jak ono pracuje ale rwnie? pozwala roz?adowa? stres i zaopatruje w du?y zapas endorfin tzw. hormonw szcz??cia.
?wiczenia bez stresu i m?ki wykonywane przy d?wi?kach spokojnej muzyki wprowadzaj? w dobry nastrj i poprawiaj? wygl?d cia?a.

Najwa?niejsze korzy?ci jakie mo?esz osi?gn?? ?wicz?c Pilates:
 • Poprawa elastyczno?ci cia?a.
 • Zwi?kszenie si?y mi??niowej, w szczeglno?ci mi??ni brzucha, dolnej cz??ci plecw, okolicy bioder i po?ladkw.
 • Rwnowa?enie si?y mi??niowej po obu stronach cia?a.
 • Poprawa kontroli mi??ni grzbietu oraz ko?czyn.
 • Wysmuklenie sylwetki i "wyci?gni?cie" cia?a.
 • Poprawa stabilno?ci i odblowanie kr?gos?upa.
 • Zwi?kszenie ?wiadomo?ci swojego cia?a.
 • Nauka prawid?owego, pe?nego oddechu.
 • Poprawa koordynacji ruchowej i rwnowagi.
 • Rozlu?nienie ramion, karku i grnej cz??ci plecw.
 • Bezpieczna rehabilitacja po kontuzji staww i kr?gos?upa.
 • Pomoc w zapobieganiu kontuzjom uk?adu kostnego i mi??niowego.
Fizjoterapeuci i osteolodzy okre?laj? t? metod? jako jedn? z najbezpieczniejszych form aktywno?ci ruchowej.

RELAKSACJA I ODPR??ENIE

autogenny-relaksczyli od stresu do g??bokiego relaksu w kilka chwil.

Je?eli chcesz lepiej wykorzystywa? swj mzg i nauczy? Ci? osi?ga? stany naprawd? g??bokiego relaksu te zaj?cia s? w?a?nie dla Ciebie.


Tylko pomy?l, co by by?o gdyby?...
 • pozby? si? stresu i potrafi? jeszcze lepiej wykorzystywa? swj potencja? w pracy lub w szkole,
 • po dniu ci??kiej pracy szybko osi?gn?? g??boko regeneruj?cy relaks
 • znacznie poprawi? koncentracj?.
Je?li:
 • Twoja praca zwi?zana jest z niepewno?ci? lub odpowiedzialno?ci? za innych,
 • zdarza Ci si? panikowa? w wa?nych sytuacjach czy wy?adowywa? z?o?? na innych,
 • czasem nie mo?esz si? skupi? na wykonaniu jakiego? zadania,
 • a w konsekwencji masz coraz mniej czasu dla siebie i bliskich...

...to znaczy, ?e powiniene? przyj?? na zaj?cia RELAKSACJA I ODPR??ENIE

Po co komu b?yskawiczny relaks?

Co by si? sta?o gdyby to miejsce gdzie pracujesz przenie?? gdzie indziej, mo?e w miejsce gdzie najbardziej lubisz wypoczywa?. Czy jest takie miejsce? Gdzie ono jest? Ca?y ten obraz, d?wi?ki, zapachy.
O ile poprawi?by? swoj? wydajno??? Wi?cej pomys?w, rado?ci, szcz??cia. A mo?e wcale nie chodzi o miejsce tylko o Twj stan? Stan Twojego umys?u? Jak pracujesz gdy jeste? tak g??boko zrelaksowany, u?miechni?ty i pozytywnie nastawiony do ?ycia? Praca idzie b?yskawicznie, wszystko staje si? prostsze.

Najprostszym sposobem na relaksacj? by?oby wybra? si? na wycieczk? w miejsce z dala od cywilizacji. Do miejsca ciszy, spokoju i tego wyczuwalnego, a mo?e daj?cego si? zauwa?y? stanu, kiedy wszystko ogarnia spokj.

Szcz??liwie istnieje te? kilka sposobw relaksacji dla tych, ktrym brakuje czasu na takie podr?e. Jednym z nich jest trening relaksacyjny. Nasze zaj?cia rozpoczynaj? si? krtk? rozgrzewk? polegaj?c? na wykonywaniu p?ynnych , spokojnych ruchw ca?ego cia?a w pe?nym skupieniu doskonal?c rwnowag? i czucie g??bokie. Potem nast?puje cz??? g?wna trwaj?ca zwykle oko?o 30 minut. Podczas tej cz??ci k?adziesz si? wygodnie na pod?odze z wa?kiem pod g?ow?, przykrywasz si? kocem , a g?os instruktora instruuje krok po kroku, co nale?y robi?, prowadzi Ci? przez kolejne etapy odnajdywania g??bokich stanw relaksu. . Podczas treningu s?uchasz specjalnie dobranej muzyki , ktra pomaga i wprowadza nas w stan b?ogiego relaksu. Trening jest bardzo przyjemny i ciekawy.

U nas poznasz trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogenny Schultza oraz wiele ?wicze? z wizualizacji.

ZDROWY KR?GOS?UP

szkola-kregoslupaBle kr?gos?upa to plaga wsp?czesnych spo?ecze?stw. Dotykaj? wszystkich bez wzgl?du na wiek. Mog? by? wynikiem powa?nych schorze?, z regu?y jednak s? rezultatem zaniedba?. Ich g?wnym powodem jest siedz?cy tryb ?ycia, np. wielogodzinne siedzenie w nieprawid?owej pozycji przed komputerem, telewizorem, zbyt mi?kkie ??ko lub materac, z?a poduszka, nadwaga, nieprawid?owa postawa cia?a ale przede wszystkim brak aktywno?ci fizycznej. Wed?ug europejskich statystyk s? jedn? z najpowszechniejszych przyczyn absencji chorobowej. Obok blw g?owy s? jedn? z najcz??ciej trapi?cych nas dolegliwo?ci.

Tymczasem zachowanie zdrowia i dobrej kondycji naszych plecw nie jest trudne wymaga jedynie cierpliwo?ci, determinacji i zapami?tania kilku podstawowych zasad. 

Twj kr?gos?up pokocha nasze zaj?cia!
Opracowany trening ma charakter zarwno profilaktyczny jak i terapeutyczny w zakresie blu kr?gos?upa. Oparty jest na ?wiczeniach rozlu?niaj?cych, rozci?gaj?cych, rwnowa?nych i wzmacniaj?cych, ktre w po??czeniu z nauk? techniki oddychania daj? efekt prawid?owej postawy cia?a i stabilizuj? kr?gos?up.

Zdrowy Kr?gos?up to zaj?cia o bardzo ?agodnym charakterze, prowadzone przez fizjoterapeutw. Przeznaczone s? dla osb w ka?dym wieku, dla osb z nadwag?, dla osb ktre s? ma?o aktywne fizycznie, dla tych ktrzy chca zrobi? co? dobrego dla zdrowia i lepszego samopoczucia.  

 

 

 

GIMNASTYKA Z?OTEGO WIEKU

gimnastyka-zlotego-wieku-1Podesz?y wiek kojarzy si? wi?kszo?ci naszego spo?ecze?stwa z chorobami, ograniczeniami, smutkiem i u?omno?ci?. W ?wiadomo?ci spo?ecznej sporty odpowiednie dla kogo? obdarzonego wnukami to co najwy?ej szachy lub spacer po parku. Aktywno?? ruchowa mo?e by? bowiem niebezpieczna. To przecie? mit i za?ciankowe my?lenie!!! Aktywni starsi pa?stwo pe?ni ?ywotno?ci i energii pomimo pewnych ogranicze? jakie niesie ze sob? wiek mog? w pe?ni korzysta? z ?ycia i na d?ugo pozostawa? w pe?nej sprawno?ci fizycznej i intelektualnej. Zaj?cia ruchowe przynosz? seniorom takie same, a niekiedy nawet wi?ksze korzy?ci zdrowotne ni? osobom m?odym.

?wiczenia w rytmie walca , tanga, salsy, rumby

Zaj?cia ruchowe dla osb starszych prowadzi wiele klubw fitness w du?ych miastach, niektre kluby seniorw oraz uniwersytety trzeciego wieku. Warto jednak wybra? zaj?cia prowadzone przez profesjonalistw. Instruktor powinien mie? odpowiednie przygotowanie dotycz?ce m.in. wiedzy z dziedziny biomechaniki, a tak?e z zakresu chorb ludzi w starszym wieku.

Dla kogo?

Na wizyt? u nas i ?wiczenia mog? si? zdecydowa? nawet ci seniorzy, ktrzy nigdy wcze?niej nie uprawiali sportw. Nikt tu nie wymaga robienia szpagatu i biegania, ?wiczenia s? ?atwe i dostosowane do mo?liwo?ci uczestnikw.

Przed podj?ciem decyzji o rozpocz?ciu regularnych ?wicze? trzeba si? skonsultowa? z lekarzem. Wi?kszo?? typowych chorb wieku podesz?ego, jak cukrzyca, astma czy mia?d?yca, nie s? przeciwwskazaniem, lekarz b?dzie raczej doradza? uprawianie aktywno?ci fizycznej. Nasi specjali?ci przeprowadz? z kandydatami krtki wywiad dotycz?cy stanu zdrowia, zapytaj? m.in. o istniej?ce choroby, przebyte operacje i wyst?powanie dolegliwo?ci blowe, by mc lepiej zaplanowa? indywidualny tryb pracy. Poinformujemy uczestnikw, jak wykonywa? poszczeglne ?wiczenia, by unikn?? kontuzji. Niekiedy podczas zaj?? ruchowych to my mo?emy pierwsi zauwa?y? istnienie problemu zdrowotnego i zasugerowa? wizyt? u lekarza.

gimnastyka-zlotego-wieku-3?wiczenia ruchowe, ktre proponujemy dla osb w z?otym wieku ?ycia przybieraj? r?ne formy, ale zawsze spotkanie odbywa si? wed?ug pewnego schematu:

Zaj?cia trwaj? oko?o godziny i rozpoczynaj? si? kilkunastominutow? rozgrzewk?, ktra ma na celu przygotowanie mi??ni i staww do wzmo?onego wysi?ku. Cz??? g?wna to ?wiczenia cardio z przyborami (na przyk?ad pi?k? easy ball) lub bez przyborw oraz inne formy, mi?dzy innymi hantle, tubingi, gumy, laski gimnastyczne oraz ?wiczenia wzmacniaj?ce i rehabilitacyjne na krzes?ach lub matach ( ?wiczenia nadgarstkw, zachowania sprawno?ci d?oni i wszystkich staww ko?czyn grnych i dolnych). Spotkania najcz??ciej ko?cz? ?wiczenia relaksacyjne, oddechowe i rozci?gaj?ce. Wszystkie uk?ady i programy wykonywane s? przez uczestnikw zaj?? przy muzyce, w jej rytmie lub z muzyk? w tle. Na nauk? ta?ca rwnie? nigdy nie jest za p?no, a z nami nauczysz si? podstawowych krokw tanecznych lub przypomnisz je sobie ??cz?c taniec z ?wiczeniami w Zumbie Gold dla Seniorw.

Wiele korzy?ci

Regularne ?wiczenia usprawniaj? prac? wszystkich uk?adw i narz?dw. Wzmacniaj? uk?ad kostny, poprawiaj?c uwapnienie, co zapobiega osteoporozie. Zwi?kszaj? zakres ruchomo?ci w stawach, dlatego ?atwiej wykonuje si? codzienne czynno?ci. Zapewniaj? popraw? kr??enia krwi, dzi?ki czemu mi??nie s? lepiej dotlenione i sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymuj? kr?gos?up. ?wiczenia przyspieszaj? te? odp?yw ch?onki z ko?czyn, co redukuje obrz?ki. Wp?ywaj? pozytywnie na prac? uk?adu nerwowego. Organizm szybciej reaguje na bod?ce z otoczenia, rozwija pami?? ruchow?, a to pozwala na wyrobienie lepszej koordynacji ruchw. Wykonywanie g??bokich wdechw zwi?ksza pojemno?? p?uc i usprawnia dzia?anie uk?adu oddechowego oraz ogln? wydolno?? organizmu. Serce pracuje efektywniej, zwi?ksza si? jego obj?to?? wyrzutowa, a tkanki s? lepiej od?ywione. ?wiczenia usprawniaj? te? prac? narz?dw wewn?trznych (m.in. ?o??dka, w?troby i trzustki). Mi??nie masuj? cia?o od ?rodka, poprawia si? wi?c czynno?? jelit. Nawet uk?ad moczowo-p?ciowy odnosi korzy?ci z ?wicze?, u seniorw aktywnych ruchowo rzadziej dochodzi do zapale? drg moczowych i powstawania kamieni nerkowych.

Recepta na u?miech

gimnastyka-zlotego-wieku-2Aby odczu? efekty ?wicze? , trzeba kilku miesi?cy regularnych ?wicze?, jednak ju? po kilku zaj?ciach zauwa?alne s? pozytywne zmiany szczeglnie poprzez ?wiczenia w grupie. Oprcz pracy uk?adw i narz?dw, poprawia si? te? samopoczucie i zmienia nastawienie do ?ycia. Kontakty z rwie?nikami, wsplne rozmowy, zawieranie nowych znajomo?ci i przyja?ni jest niesamowitym czynnikiem wp?ywaj?cym na zachowanie sprawno?ci fizycznej i intelektualnej. Ruch powinien by? zapisywany przez lekarzy jako medykament na przygn?bienie, jako skuteczny lek niewywo?uj?cy skutkw ubocznych.

Jak to mo?liwe, ?e po godzinie wzmo?onego wysi?ku fizycznego czujemy si? bardziej odpr??eni, ni? gdyby?my sp?dzili ten czas w fotelu? Odpowiedzi nale?y szuka? zarwno w biologii, jak i psychologii cz?owieka. Podczas aktywno?ci fizycznej dochodzi do wzmo?onego wydzielania hormonw peptydowych nazywanych endorfinami, tych samych, ktre daj? poczucie b?ogo?ci podczas zakochania lub jedzenia czekolady. Ruch to rwnie? oczyszczanie organizmu. Kiedy pozwalamy p?ucom i sercu pracowa? szybciej, pozbywamy si? zb?dnych produktw przemiany materii. Poza tym uprawianie sportu daje lepsze poczucie kontroli cia?a, co jest szczeglnie wa?ne dla seniorw. Podczas ?wicze? walczymy nie tylko z oporem powietrza i ci??arka, ale przede wszystkim z w?asn? s?abo?ci?. Ka?dy ma?y sukces, nawet to, ?e po kilku tygodniach treningu znowu mo?emy schyli? si? i zawi?za? bez k?opotu sznurwki, to motywacja do dalszej pracy nad swoim cia?em. Jak dowodz? badania statystyczne, osoby aktywne fizycznie radz? sobie lepiej z codziennymi przeciwno?ciami i rzadziej cierpi? na depresj? ni? te, ktre nigdy nie narzuci?y sobie dyscypliny wymaganej w sporcie.

babciaBadania nie k?ami?

Wed?ug bada? ?wiatowej Organizacji Zdrowia bezwzgl?dne korzy?ci wynikaj?ce z regularnej aktywno?ci osb starszych to: poprawa fizycznego i psychicznego stanu zdrowia, minimalizacja stanw blowych, profilaktyka cukrzycy, mia?d?ycy, oty?o?ci i choroby zwyrodnieniowej staww oraz zmiana stereotypu osoby starszej, pozwalaj?ca na zachowanie wi?kszej niezale?no?ci.

Wi?c mo?e najlepszym prezentem dla naszych rodzicw, bab? i dziadkw b?dzie zabranie ich na grupowe ?wiczenia fitness oferowane przez nas, a zaprocentuje to ich ?wietnym samopoczuciem i u?miechem.

NORDIC WALKING

nordic-walkingJest to najpro?ciej ujmuj?c spacer z kijkami. Jednak to stwierdzenie nie pokazuje sedna tej wspania?ej dyscypliny. Nale?y doda? ?e, jest to spacer wzbogacony o uruchomienie obr?czy barkowej poprzez u?ycie odpowiednio zaprojektowanych kijkw, ktre powsta?y w wyniku wielu lat bada?. Po??czono kijki trekkingowe i kijki od nart biegowych. Opracowano specjalne uchwyty, ktre powoduj? odci??enie zarwno staww kolanowych jak i kr?gos?upa. Dzi?ki odpowiednim ko?cwkom mo?na chodzi? w r?nym terenie.

nordic-walking-technika Korzy?ci z Nordic Walking:
Dynamiczne, pe?ne rozmachu chodzenie z kijkami pozwala zdobywa? kondycj? oraz rozwija? poszczeglne grupy mi??ni, ktre normalnie s? zaniedbywane - a zatem ?wiczy? ca?e cia?o. Treningowi poddawane s? jednocze?nie nogi i biodra, jak i grna cz??? cia?a r?ce, bark, ramiona, mi??nie klatki piersiowej oraz kr?gos?up. Uczestnicz? w tym niemal wszystkie mi??nie, badania dowodz? czynne zaanga?owanie oko?o 90% mi??ni cia?a. Rwnie? spalanie kalorii jest intensywniejsze ni? podczas biegania i to o 20% - przy czym obci??enie dla staww i kr?gos?upa jest w przypadku rwnego pod?o?a o oko?o 5 kilogramw mniejsze. W trakcie godzinnego treningu oznacza to zmniejszenie obci??enia o 13 ton, przy jednoczesnym trenowaniu wytrzyma?o?ci i efektywno?ci. Ka?de w ten sposb stymulowane w?kno mi??niowe pomaga naszemu cia?u zachowa? witalno??, szczup?? sylwetk? i zdrowie. Przemiana materii podlega pozytywnej stymulacji, co wp?ywa na redukcj? zb?dnych kilogramw.
Z kijkami mog? chodzi? osoby w ka?dym wieku . Osoby zdrowe, sportowcy, ktrzy pragn? ekstremalnego wysi?ku, ale tak?e Ci ktrzy maj? k?opoty ze zdrowiem, czy nawet z chodzeniem (ble staww, kr?gos?upa itp.)