Fitness Life zaprasza grupy przedszkolne oraz wczesnoszkolne na zaj?cia rekreacyjno- edukacyjne ZUMBATOMIC.

To po??czenie Zumba Fitness czyli ?wicze? w rytmach ta?ców latynoameryka?skich i nie tylko z treningiem maj?cym na celu zapewnienie dzieciom od lat 4 do 12 maximum zabawy i ruchu w tym samym czasie. Zumbatomic to zaj?cia bezpieczne i skuteczne.

Lekarze od dawna alarmuj?, ?e nasze dzieci maj? za ma?o ruchu, sp?dzaj? zbyt wiele czasu przed telewizorem i komputerem, objadaj?c si? niezdrowymi przek?skami. Je?li jednak zaszczepimy w nich czerpanie przyjemno?ci z aktywno?ci fizycznej wp?ynie to korzystnie nie tylko na ich rozwój, ale równie? na doros?e ?ycie, w którym dzi?ki temu, ?e polubi? ruch ju? m?odym wieku, nie b?d? mieli problemów z nadwag?, chorobami serca czy brakiem pewno?ci siebie.

Celem programu ZUMBATOMIC jest propagowanie zdrowego stylu ?ycia oraz takie promowanie aktywno?ci ruchowej, by sta?y si? dla dziecka czym? naturalnym, a nie tylko zaj?ciami na które chodzi si? raz w tygodniu. Specjalnie opracowany program ZUMBATOMIC uwzgl?dnia równie? inne aspekty rozwoju dziecka m.in. koordynacj?, równowag?, pami?? i kreatywno??, a poprzez propagowanie zdrowego trybu ?ycia pomaga dzieciom rozwin?? takie zdolno?ci jak: umiej?tno?? pracy zespo?owej, pewno?? siebie, duma, odpowiedzialno??, szacunek czy zdolno?ci przywódcze.

Na zaj?ciach Twoje dziecko pozna nowe kole?anki i kolegów, nauczy si? tworzy? pierwsze przyja?nie, pozb?dzie si? nie?mia?o?ci i zyska wi?ksz? wiar? w siebie i swoje mo?liwo?ci. Oferta jest form? urozmaicenia czasu sp?dzanego przez dzieci w przedszkolach i szko?ach. S? to zaj?cia fakultatywne przygotowane dla grup zorganizowanych.

ZUMBATOMIC to ciekawe zaj?cia ruchowe po??czone z niesamowit? energetyzuj?c? muzyk?, gwarantuj?c? atmosfer? zabawy i rado?ci b?d?ce alternatyw? dla zaj?? rytmicznych oraz uzupe?nieniem dla zaj?? korekcyjnych. Prowadzone s? przez wykwalifikowan? instruktork? i fizjoterapeutk?.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zg?aszanie naszej oferty w szko?ach i przedszkolach, które zostan? przez nas zaopatrzone w plakaty, ulotki i wszelkie szczegó?y.

Wszelkie ustalenia czynimy indywidualnie, po zapoznaniu si? z potrzebami dzieci i rodziców, a tak?e oferujemy korzystne ceny i rabaty. Serdecznie zapraszamy.

Stwórzmy wspólnie najm?odszym ?WIAT ZABAWY Z ZUMBATOMIC

W celu uzyskania dok?adniejszych informacji i omówienia szczegó?ów, prosimy o kontakt:
- Teresa:   790 333 372
- Kasia:     606 940 943
- e-mail:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.