Oferta dla firm i grup zorganizowanych

Od d?u?szego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania zdrowym stylem ?ycia i aktywnymi formami sp?dzania czasu wolnego.
Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu nasz? ofert? wiedz?c, i? korzy?ci z niej wynikaj?ce s? tak du?e, ?e warto po?wi?ci? im swoj? uwag? i wolny czas pracownikw.

Z przeprowadzonych bada? ( USA) wynika, ?e co czwarty pracownik odczuwa zm?czenie w pracy, a co szsty oznaki wypalenia. Ponad po?owa z nich uskar?a si? na ble kr?gos?upa, zm?czenie oczu, a 30% na ble g?owy i migreny. Stres, nieracjonalne o?ywianie, siedz?cy tryb ?ycia, to wrogowie wysokiej efektywno?ci i ?adnej sylwetki.

Ponadto znaczna cz??? dolegliwo?ci obni?aj?cych zaanga?owanie pracownika to skutek oty?o?ci i nadwagi. Na ?wiecie ponad miliard doros?ych osb ma nadwag?, z czego ponad 300 milionw jest oty?ych. Nadwaga i oty?o?? s? czynnikiem znacznie zwi?kszaj?cym ryzyko zawa?u serca, cukrzycy typu II, nadci?nienia, udaru mzgu, mia?d?ycy oraz niektrych nowotworw. (?rd?o: WHO) Dlatego specjali?ci podkre?laj? znaczenie zdrowego stylu ?ycia.

Badania rwnie? wykazuj?, ?e zdrowi i zrelaksowani pracownicy, to sukces firmy. Wsp?pracuj?c z nami na pewno uzyskaj? pa?stwo tego dowody, a my dostosujemy ofert? do potrzeb i mo?liwo?ci pracownikw. Przede wszystkim formy aktywnego odpoczynku, jakie proponujemy, stanowi? naturalne sposoby zachowania i przywracania zdrowia oraz rwnowagi - zarwno wewn?trznej jak i zewn?trznej.
Regularne zaj?cia ruchowe, opieka trenerska i dietetyczna pot?guj? rwnie? lepsze samopoczucie, kszta?tuj? sylwetk? oraz zwi?kszaj? wydolno?? umys?ow?. To wszystko przek?ada si? na wyniki osi?gane przez pracownikw w firmie. Innymi s?owy fitness to rozwj oraz stan cia?a i umys?u.

Korzy?ci s? wymierne:

 • Zdrowie
 • Redukcja stresw i chorb cywilizacyjnych
 • Redukcja nadwagi i oty?o?ci
 • Atrakcyjny wygl?d pracownikw
 • Poprawa samopoczucia i kondycji
 • Zwi?kszenie aktywno?ci ?yciowej
 • Integracja pracownikw i kszta?towanie ich poczucia ??czno?ci z firm?
 • Zdolno?? do koncentracji i wdra?ania innowacji w firmie
 • Zwi?kszenie wiary w siebie i swoje mo?liwo?ci
 • Zwi?kszenie motywacji i zaanga?owania pracownikw

Wymogi zawodowe, kontakty z Klientami i styl ?ycia sprawiaj?, ?e chcemy si? ?wietnie czu? i wygl?da? elegancko. Z nami mo?ecie Pa?stwo, otoczeni profesjonaln? opiek? odnowi? cia?o i wzmocni? si?y, co nie pozostanie bez wp?ywu na jako?? ?ycia i wykonywan? prac?.

Maj?c powy?sze na uwadze, zarz?dzajmy zdrowiem. Zapraszamy Pa?stwa do korzystania z naszych us?ug w ramach Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych lub w?asnych ?rodkw. Mamy nadziej?, ?e oferta spe?ni Pa?stwa oczekiwania.  

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.


Oferta firmowa

Na naszych zaj?ciach pracownik odreagowuje stresy, powraca do zdrowia - osi?ga sukcesy! Wiemy, ?e przek?ada si? to rwnie? na sukcesy jego firmy.
Wci?? pog??biana wiedza merytoryczna i praktyczna, nasz entuzjazm i pozytywne nastawienie decyduj? o pe?nym sukcesie i naszym ci?g?ym rozwoju.

Proponujemy:

 • Zumba fitness niesamowita fuzja aerobiku i ta?cw latynoskich takich jak : salsa, cumbia, merengue, reggaeton, cha-cha, taniec brzucha, rumba, twist dostosowujemy terminy i miejsce treningw do     indywidualnych potrzeb . Grupowe zaj?cia Zumba fitness dostarczaj? niesamowitej energii i rado?ci nape?niaj?c uczestnikw ogromnymi pok?adami pozytywnego my?lenia.
 • Nordic Walking marsze z kijkami sprzyjaj? integracji szczeglnie podczas firmowych wyjazdw.
 • grupowe lub indywidualne treningi fitness wzmacniaj?ce, odchudzaj?ce, rze?bi?ce cia?o, kondycyjne.
 • organizujemy wyjazdy kondycyjno-rekreacyjne ?wietnie wsp?graj?ce z firmowymi wyjazdami szkoleniowymi.
 • sprawdzamy si? na firmowych eventach i wyjazdach integracyjnych wype?niaj?c czas wolny i czyni?c je atrakcyjniejszymi.

Wszelkie ustalenia czynimy indywidualnie, po zapoznaniu si? z potrzebami firmy, a tak?e oferujemy korzystne ceny i rabaty.
Mamy nadziej?, ?e pomo?emy Pa?stwu znale?? atrakcyjne alternatywy w zakresie przedsi?wzi?? socjalnych i promocyjnych.
Prosimy o zapoznanie si? z nasz? ofert?. Na Pa?stwa potrzeby mo?emy ustali? r?ne mo?liwo?ci korzystania z naszych us?ug.

W celu uzyskania dok?adniejszych informacji i omwienia szczeg?w, prosimy o kontakt:
- telefoniczny:    Katarzyna Gac 606 940 943
- e-mail:             Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zni?ki dla Firm i grup zorganizowanych

Mo?liwo?? wykorzystania funduszu socjalnego.
Do 10 osb 10% zni?ki na grupowe zaj?cia fitness
11 20 osb 15% zni?ki
21 30 osb 20% zni?ki
Powy?ej 30 osb 25 % zni?ki