Regulamin

1. Przed wej?ciem na sal? obowi?zuje zmiana obuwia na czyste buty sportowe (wi?zane) rwnie? w okresie letnim. Osoby w niezmienionym obuwiu nie mog? bra? udzia?u w zaj?ciach.
2. Na zaj?cia z u?yciem mat nale?y przynie?? w?asny r?cznik.
3. Wykupiony karnet jest imienny i nie mo?e by? wykorzystywany przez osoby trzecie, chyba ?e zostanie to wcze?niej ustalone z trenerem.
4 Przed wej?ciem na zaj?cia nale?y okaza? aktualny karnet i odnotowa? swoj? obecno?? na li?cie.
5. W przypadku powa?nych problemw zdrowotnych (np. urazw, kontuzji, chorb uk?adu kr??enia itp.) oraz ci??y nale?y poinformowa? o tym instruktora i przed zaj?ciami przedstawi? za?wiadczenie lekarskie o mo?liwo?ci uczestnictwa w zaj?ciach.
6. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej daty wa?no?ci oraz ilo?ci zapisanych treningw. W przypadku ch?ci kontynuacji zaj?? uczestnik zobowi?zany jest do uiszczenia nale?no?ci za zaj?cia najp?niej w dniu ostatnich op?aconych zaj??. Niedotrzymanie tego terminu i nie poinformowanie trenera o zamiarze uczestnictwa w zaj?ciach traktowane jest jako rezygnacja z zaj??.
7. Niewykorzystane treningi nie stanowi? podstawy do zwrotw pieni??nych lub przed?u?ania wa?no?ci karnetu.
8. Istnieje mo?liwo?? odpracowania zaj??:
- tylko w czasie wa?no?ci karnetu po wcze?niejszym ustaleniu terminu i rodzaju zaj?? (pod warunkiem, ?e s? wolne miejsca w grupach).
- w nast?pnym miesi?cu, tylko wtedy gdy zostanie wykupiony karnet w takiej samej lub wi?kszej cenie ni? poprzedni.
Nieodpracowanie w wy?ej wymienionych formach powoduje bezpowrotn? utrat? zaj??.
9. FITNESS LIFE nie ponosi odpowiedzialno?ci za warto?ciowe rzeczy pozostawione przez uczestnika na terenie szko?y np. szatnia, sala gimnastyczna, korytarz itp.
10. Nieobecno?? na zaj?ciach z przyrz?dami i przyborami np. Step, ABT pi?ki, ABT, Zumba Toning nale?y zg?osi? osobi?cie lub telefonicznie przynajmniej kilka godzin wcze?niej.
11. W przypadku sp?nienia przekraczaj?cego 10 minut ze wzgl?du na bezpiecze?stwo, uczestnik nie mo?e bra? udzia?u w zaj?ciach.
12. W przypadku sp?nienia uczestnika nie gwarantujemy wolnego miejsca na trwaj?cych ju? zaj?ciach Stepu i Zumby Toning.
13. FITNESS LIFE zastrzega sobie prawo do odwo?ania zaj?? telefonicznie lub osobi?cie bez podania przyczyny (w ka?dym czasie) i w takim przypadku zobowi?zuje si? do odpracowania zaj?? lub przed?u?enia karnetu o te zaj?cia.
14. Uczestnik w zaj?ciach fitness bierze udzia? na w?asne ryzyko i odpowiedzialno?? oraz ubezpiecza si? we w?asnym zakresie.
15. Udzia? w zaj?ciach jest rwnoznaczny z akceptacj? niniejszego regulaminu.
16. Interpretacja postanowie? regulaminu nale?y do prowadz?cego zaj?cia.