Fitness Life

kasia-gac-instruktor-fitnessKG Fitness  powsta? z mojej pasji do ruchu i aktywnego wypoczynku.

Powsta? aby przekonywa? , ?e zdrowy styl ?ycia to tylko par? bardzo prostych zasad oraz troch? uporu i konsekwencji w ich przestrzeganiu, co nie oznacza przykrego przymusu , ale wr?cz przeciwnie daje niesamowit? rado?? z widocznych i osi?ganych efektw, energi? do ?ycia i staje si? sk?adnikiem powodzenia i sukcesw.

Mj klub promuje zdrowie i znaczenie profilaktyki zdrowia bo przecie? lepiej zapobiega? ni? leczy?.

Prosta, szczup?a sylwetka mimo lepszego umi??nienia, energiczny, spr??ysty chd, brak objaww zm?czenia przy pracy fizycznej, lepsze samopoczucie z nami mo?na to osi?gn?? ?wicz?c z grup? w atmosferze rado?ci i zabawy.

Ofert? kierujemy do wszystkich , ktrzy wiedz? o tym, ?e zmiany jakie zachodz? w organizmie pod wp?ywem systematycznego treningu s? wszechstronne i nie mo?na osi?gn?? ich w ?aden inny sposb. Kierujemy j? tak?e do rodzicw, ale rwnie? bab?, dziadkw, ciotek, wujkw i wszystkich innych doros?ych, ktrzy wychowuj? w?asne dzieci lub pomagaj? wychowywa? dzieci swym najbli?szym. Chcemy Was zach?ci? do tego, aby wi?ksz? uwag? w wychowywaniu dzieci zwraca? na sprawy zdrowia i sprawno?ci fizycznej. Dzieci, ktre ?wicz? systematycznie nie tylko lepiej rozwijaj? si? fizycznie i psychicznie, ale s? rwnie? lepiej przygotowane do doros?ego ?ycia.

To jak zachowuj? si? rodzice ma ogromny wp?yw na p?niejszy styl ?ycia dzieci.

?wicz razem z dzieckiem - my dajemy takie mo?liwo?ci!

Nasz? si?? s? wykwalifikowani instruktorzy, pedagodzy i fizjoterapeuci , ktrzy ?ledz? najnowsze trendy fitness i dokszta?caj? si? pod okiem polskich i ?wiatowych specjalistw.

Jeste?my otwarci na potrzeby naszych Klientw i do ka?dego podchodzimy indywidualnie i ze zrozumieniem.

Cytuj?c s?owa Wojciecha Oczko nadwornego lekarza krla Stefana Batorego Ruch jest w stanie zast?pi? prawie ka?dy lek, ale wszystkie leki razem wzi?te nie zast?pi? ruchu zapraszam wszystkich, ktrzy chc? co? zmieni? i doda? swojemu ?yciu szczypt? energii , rado?ci i zdrowia.

 

Katarzyna Gac