Nasz Team

W tym miejscu chcemy Wam przedstawia? sylwetki naszych instruktorw i wsp?pracownikw. Pragniemy, aby?cie poznali nas bli?ej, by?cie mogli jeszcze bardziej nam zaufa? oddaj?c swoje cia?a i dusze w nasze r?ce.

Kasia Gac

kasia-gacMagister wychowania fizycznego AWF Pozna?. Studia podyplomowe z zakresu form taneczno gimnastycznych i fitness. Instruktorka sportu w pi?ce siatkowej i ratownik WOPR. Dyplomowana terapeutka r?nych technik pracy z cia?em ( fizjoterapia, masa?: klasyczny, relaksacyjny, uj?drniaj?cy, drena? limfatyczny, gimnastyka korekcyjno kompensacyjna, profilaktyka blw kr?gos?upa ). Licencjonowana instruktorka Gymstick Nordic Walking Gym oraz Instruktorka ZUMBA FITNESS. Uczestniczka licznych konwencji i innych szkole? fitness.

Fitness to jej pasja, praca i sposb na ?ycie, o czym sami si? mo?ecie przekona? uczestnicz?c w Kasi zaj?ciach. Charyzma, niespo?yta si?a i wulkan energii. Zawsze u?miechni?ta i pe?na pomys?w. Kocha Fitness i Fitness kocha j?. Posiada du?y potencja? fizyczny i intelektualny dzi?ki czemu prowadzi zaj?cia o r?nej intensywno?ci i r?nym stopniu zaawansowania ruchowego ?wicz?cych. Dostosowuje wielko?? obci??e? do indywidualnych mo?liwo?ci co sprawia, ?e jej zaj?cia s? bezpieczne i efektywne. Niepowtarzalny klimat, ktry tworzy i jej temperament dostarczaj? ?wicz?cym niezapomnianych wra?e? i zach?caj? do dalszej pracy.

Instruktorka i manager Fitness Life Katarzyna Gac oraz wsp?pracownik NZOZ POLMED Medical Fitness w Radomiu.

Kasia o sobie:

Ruch i aktywno?? fizyczna towarzysz? mi od dziecka zabawy i gry na podwrku przed blokiem w berka, hula hop, podchody , w krla skoczkw, dwa ognie, badmintona , siatkwk? na trzepaku przy bloku, gonitwy po schodach dziesi?ciopi?trowcw by?y nieod??cznym elementem czasu wolnego zapewne nie tylko mojego ale te? wielu z Was. Niedzielne wyjazdy z rodzicami syrenk? na ?ono natury wsplne gry i zabawy czy nawet ?owienie ryb wsplnie z tat? i wujkiem sprawi?y , ?e sprawno?? fizyczna sta?a si? dla mnie warto?ci? nadrz?dn? i stanowi?a o wyborze kierunku moich studiw i dalszej drogi ?yciowej.

?wiadomo?? jak doskona?? biologiczn? maszyn? jest cz?owiek oraz, ?e ruchu i wysi?ku fizycznego, ktre s? warunkiem zdrowia, ?ycia i rozwoju nie da zast?pi? si? niczym, ka?dy cz?owiek musi posi??? sam i sam rozumiej?c potrzeby w?asnego organizmu musi zatroszczy? si? o to aby nie ulega? degradacji, aby maszyna funkcjonowa?a doskonale i jak najd?u?ej. Musi sam tak zorganizowa? swe ?ycie aby ruch i ?wiczenia fizyczne by?y jego sta?ym elementem.

Je?eli moja pasja, to co robi?, mwi? , moja postawa, gesty, zachowanie chocia?by w najmniejszym stopniu sprawi?, ?e kto? posi?dzie tak? ?wiadomo?? , zmieni swj styl ?ycia na aktywny i poczuje w nim wi?cej rado?ci b?dzie to moim osobistym sukcesem nauczyciela , instruktora, cz?owieka.

Teresa Walerczak

teresa-walerczakKto raz ?wiczy? ZUMB? na lekcji Teresy, ten na d?ugo pokocha taniec i aerobik. U?miech, ?wietny warsztat i fantastyczna kreatywno??. Energia i doskona?a wsp?praca z grup?. Jej droga od Uczestnika zaj?? do Instruktora zaowocowa?a znajomo?ci? potrzeb klientw, ktrzy s? dla niej najwa?niejsi. Zawsze u?miechni?ta i pozytywnie nastawiona do ludzi, szybko zyskuje grono entuzjastw. Z wykszta?cenia stylistka fryzur dostrzega wok? pi?kno i estetyk? co stara si? wyrazi? w ruchu. Prywatnie jako mama dwch wspania?ych ch?opcw Damiana i Alana prbuje w?asnym post?powaniem i przyk?adem zaszczepi? im wzorce zdrowego i higienicznego stylu ?ycia. Licencjonowana instruktorka Zumba Fitness i Zumbatomic czyli Zumby dla dzieci.

Teresa o Zumbie:

Wcze?niej by? step i wszelkie jego odmiany ,ktre chcia?am ?wiczy?, propagowa? i uczy?. Moje spotkanie z Zumb? odby?o si? na w?oskiej pla?y i od tego czasu jest tylko ona Zumba niesamowita, porywaj?ca, ekscytuj?ca, poprawiaj?ca humor i ?aduj?ca pozytywn? energi? na d?ugie godziny.

?eby ?wiczy? ZUMB? wcale nie trzeba by? mistrzem ta?ca. Kroki s? na tyle proste, ?e przypominaj? bardziej swobodne, imprezowe szale?stwo, ni? inne formy ?wicze?. Specyficzna Zumba to kombinacja rytmw latynoskich i mi?dzynarodowych, tj. merengue, salsa, cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha, rumba, twist .... i wiele innych. Nazwa Zumba pochodzi od gruzi?skiej nazwy kamienia filozoficznego i oznacza mniej wi?cej tyle, co: wystarczy tylko chcie?.

Zumb? wymy?li? znany tancerz, instruktor aerobiku i choreograf z Kolumbii Alberto Beto Perez. Zmodyfikowa? on kroki popularnych ta?cw w taki sposb, by ka?dy mg? si? w??czy? do zabawy.

Nie musisz umie? ta?czy?, by porusza? si? w tym rytmie wystarczy, ?e si? znajdziesz na zaj?ciach fitness , poczujesz te radosne klimaty i dasz si? im unie?? , a Zumba porwie Ci? do zabawy ?eby w pe?ni cieszy? si? ruchem ! Bo wystarczy tylko chcie? , a mo?emy osi?gn?? wszystko!!!! Mnie Zumba ju? porwa?a.