Gimnastyka z?otego wieku

gimnastyka-zlotego-wieku-1Podesz?y wiek kojarzy si? wi?kszo?ci naszego spo?ecze?stwa z chorobami, ograniczeniami, smutkiem i u?omno?ci?. W ?wiadomo?ci spo?ecznej sporty odpowiednie dla kogo? obdarzonego wnukami to co najwy?ej szachy lub spacer po parku. Aktywno?? ruchowa mo?e by? bowiem niebezpieczna. To przecie? mit i za?ciankowe my?lenie!!! Aktywni starsi pa?stwo pe?ni ?ywotno?ci i energii pomimo pewnych ogranicze? jakie niesie ze sob? wiek mog? w pe?ni korzysta? z ?ycia i na d?ugo pozostawa? w pe?nej sprawno?ci fizycznej i intelektualnej. Zaj?cia ruchowe przynosz? seniorom takie same, a niekiedy nawet wi?ksze korzy?ci zdrowotne ni? osobom m?odym.

?wiczenia w rytmie walca , tanga, salsy, rumby

Zaj?cia ruchowe dla osb starszych prowadzi wiele klubw fitness w du?ych miastach, niektre kluby seniorw oraz uniwersytety trzeciego wieku. Warto jednak wybra? zaj?cia prowadzone przez profesjonalistw. Instruktor powinien mie? odpowiednie przygotowanie dotycz?ce m.in. wiedzy z dziedziny biomechaniki, a tak?e z zakresu chorb ludzi w starszym wieku.

Dla kogo?

Na wizyt? u nas i ?wiczenia mog? si? zdecydowa? nawet ci seniorzy, ktrzy nigdy wcze?niej nie uprawiali sportw. Nikt tu nie wymaga robienia szpagatu i biegania, ?wiczenia s? ?atwe i dostosowane do mo?liwo?ci uczestnikw.

Przed podj?ciem decyzji o rozpocz?ciu regularnych ?wicze? trzeba si? skonsultowa? z lekarzem. Wi?kszo?? typowych chorb wieku podesz?ego, jak cukrzyca, astma czy mia?d?yca, nie s? przeciwwskazaniem, lekarz b?dzie raczej doradza? uprawianie aktywno?ci fizycznej. Nasi specjali?ci przeprowadz? z kandydatami krtki wywiad dotycz?cy stanu zdrowia, zapytaj? m.in. o istniej?ce choroby, przebyte operacje i wyst?powanie dolegliwo?ci blowe, by mc lepiej zaplanowa? indywidualny tryb pracy. Poinformujemy uczestnikw, jak wykonywa? poszczeglne ?wiczenia, by unikn?? kontuzji. Niekiedy podczas zaj?? ruchowych to my mo?emy pierwsi zauwa?y? istnienie problemu zdrowotnego i zasugerowa? wizyt? u lekarza.

gimnastyka-zlotego-wieku-3?wiczenia ruchowe, ktre proponujemy dla osb w z?otym wieku ?ycia przybieraj? r?ne formy, ale zawsze spotkanie odbywa si? wed?ug pewnego schematu:

Zaj?cia trwaj? oko?o godziny i rozpoczynaj? si? kilkunastominutow? rozgrzewk?, ktra ma na celu przygotowanie mi??ni i staww do wzmo?onego wysi?ku. Cz??? g?wna to ?wiczenia cardio z przyborami (na przyk?ad pi?k? easy ball) lub bez przyborw oraz inne formy, mi?dzy innymi hantle, tubingi, gumy, laski gimnastyczne oraz ?wiczenia wzmacniaj?ce i rehabilitacyjne na krzes?ach lub matach ( ?wiczenia nadgarstkw, zachowania sprawno?ci d?oni i wszystkich staww ko?czyn grnych i dolnych). Spotkania najcz??ciej ko?cz? ?wiczenia relaksacyjne, oddechowe i rozci?gaj?ce. Wszystkie uk?ady i programy wykonywane s? przez uczestnikw zaj?? przy muzyce, w jej rytmie lub z muzyk? w tle. Na nauk? ta?ca rwnie? nigdy nie jest za p?no, a z nami nauczysz si? podstawowych krokw tanecznych lub przypomnisz je sobie ??cz?c taniec z ?wiczeniami w Zumbie Gold dla Seniorw.

Wiele korzy?ci

Regularne ?wiczenia usprawniaj? prac? wszystkich uk?adw i narz?dw. Wzmacniaj? uk?ad kostny, poprawiaj?c uwapnienie, co zapobiega osteoporozie. Zwi?kszaj? zakres ruchomo?ci w stawach, dlatego ?atwiej wykonuje si? codzienne czynno?ci. Zapewniaj? popraw? kr??enia krwi, dzi?ki czemu mi??nie s? lepiej dotlenione i sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymuj? kr?gos?up. ?wiczenia przyspieszaj? te? odp?yw ch?onki z ko?czyn, co redukuje obrz?ki. Wp?ywaj? pozytywnie na prac? uk?adu nerwowego. Organizm szybciej reaguje na bod?ce z otoczenia, rozwija pami?? ruchow?, a to pozwala na wyrobienie lepszej koordynacji ruchw. Wykonywanie g??bokich wdechw zwi?ksza pojemno?? p?uc i usprawnia dzia?anie uk?adu oddechowego oraz ogln? wydolno?? organizmu. Serce pracuje efektywniej, zwi?ksza si? jego obj?to?? wyrzutowa, a tkanki s? lepiej od?ywione. ?wiczenia usprawniaj? te? prac? narz?dw wewn?trznych (m.in. ?o??dka, w?troby i trzustki). Mi??nie masuj? cia?o od ?rodka, poprawia si? wi?c czynno?? jelit. Nawet uk?ad moczowo-p?ciowy odnosi korzy?ci z ?wicze?, u seniorw aktywnych ruchowo rzadziej dochodzi do zapale? drg moczowych i powstawania kamieni nerkowych.

Recepta na u?miech

gimnastyka-zlotego-wieku-2Aby odczu? efekty ?wicze? , trzeba kilku miesi?cy regularnych ?wicze?, jednak ju? po kilku zaj?ciach zauwa?alne s? pozytywne zmiany szczeglnie poprzez ?wiczenia w grupie. Oprcz pracy uk?adw i narz?dw, poprawia si? te? samopoczucie i zmienia nastawienie do ?ycia. Kontakty z rwie?nikami, wsplne rozmowy, zawieranie nowych znajomo?ci i przyja?ni jest niesamowitym czynnikiem wp?ywaj?cym na zachowanie sprawno?ci fizycznej i intelektualnej. Ruch powinien by? zapisywany przez lekarzy jako medykament na przygn?bienie, jako skuteczny lek niewywo?uj?cy skutkw ubocznych.

Jak to mo?liwe, ?e po godzinie wzmo?onego wysi?ku fizycznego czujemy si? bardziej odpr??eni, ni? gdyby?my sp?dzili ten czas w fotelu? Odpowiedzi nale?y szuka? zarwno w biologii, jak i psychologii cz?owieka. Podczas aktywno?ci fizycznej dochodzi do wzmo?onego wydzielania hormonw peptydowych nazywanych endorfinami, tych samych, ktre daj? poczucie b?ogo?ci podczas zakochania lub jedzenia czekolady. Ruch to rwnie? oczyszczanie organizmu. Kiedy pozwalamy p?ucom i sercu pracowa? szybciej, pozbywamy si? zb?dnych produktw przemiany materii. Poza tym uprawianie sportu daje lepsze poczucie kontroli cia?a, co jest szczeglnie wa?ne dla seniorw. Podczas ?wicze? walczymy nie tylko z oporem powietrza i ci??arka, ale przede wszystkim z w?asn? s?abo?ci?. Ka?dy ma?y sukces, nawet to, ?e po kilku tygodniach treningu znowu mo?emy schyli? si? i zawi?za? bez k?opotu sznurwki, to motywacja do dalszej pracy nad swoim cia?em. Jak dowodz? badania statystyczne, osoby aktywne fizycznie radz? sobie lepiej z codziennymi przeciwno?ciami i rzadziej cierpi? na depresj? ni? te, ktre nigdy nie narzuci?y sobie dyscypliny wymaganej w sporcie.

babciaBadania nie k?ami?

Wed?ug bada? ?wiatowej Organizacji Zdrowia bezwzgl?dne korzy?ci wynikaj?ce z regularnej aktywno?ci osb starszych to: poprawa fizycznego i psychicznego stanu zdrowia, minimalizacja stanw blowych, profilaktyka cukrzycy, mia?d?ycy, oty?o?ci i choroby zwyrodnieniowej staww oraz zmiana stereotypu osoby starszej, pozwalaj?ca na zachowanie wi?kszej niezale?no?ci.

Wi?c mo?e najlepszym prezentem dla naszych rodzicw, bab? i dziadkw b?dzie zabranie ich na grupowe ?wiczenia fitness oferowane przez nas, a zaprocentuje to ich ?wietnym samopoczuciem i u?miechem.